Cip ar waith Cyngor Gwynedd dros y flwyddyn ddiwethaf

Dyddiad: 22/07/2021

Er blwyddyn hynod heriol i wasanaethau Cyngor Gwyned dros y flwyddyn ddiwethaf yn sgil pandemig Covid-19, mae adroddiad perfformiad yr awdurdod ar gyfer 2020/21 yn cadarnhau fod y Cyngor yn parhau i gyflawni gwaith da dros drigolion y sir.

Cafodd y pandemig effaith ar bob agwedd o waith y Cyngor ar draws holl wasanaethau’r awdurdod.

Dywedodd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Arweinydd Cyngor Gwynedd:

“Mae 2020/21 wedi bod yn flwyddyn fel na welwyd erioed o’r blaen yn hanes Cyngor Gwynedd.  Mae hi’n amhosib i beidio cyfeirio at effaith Covid-19 ac mae fy niolch yn ddiffuant i bob un aelod o staff y Cyngor fu’n mynd y filltir ychwanegol er mwyn cadw trigolion Gwynedd yn ddiogel, ac yn parhau i wneud hynny.

“Fe wnaethom ail-flaenoriaethu rhai meysydd wrth i ni ymateb y gyflym i effaith y pandemig a hynny er mwyn cadw pobl Gwynedd yn ddiogel. Ond mae’r heriau hefyd wedi cynnig cyfleoedd i gryfhau ein cydweithio gyda chyrff eraill ac mae hynny’n arbennig o wir o ran ein partneriaid ym maes iechyd a grwpiau cymunedol gwirfoddol. Mae’n bwysig ein bod yn parhau i gynnal yr ewyllys gryf yma o gydweithio i’r dyfodol.

“Mae’n fater i ymfalchïo ynddo ein bod nid yn unig wedi parhau i gynnal gwasanaethau arferol yn wyneb yr haint ond hefyd wedi llwyddo i gychwyn neu gwblhau nifer o brosiectau dylanwadol eraill. Gan obeithio y bydd y misoedd nesaf yn rhoi cyfle i ni adeiladu ar y gwaith arbennig yma er budd cymunedau Gwynedd.”

Rhai o uchafbwyntiau adroddiad eleni yw:

  • Gofal - Yn ystod y flwyddyn mae cartrefi wedi wynebu sawl her ac mae trigolion a staff wedi addasu’n rhyfeddol. Rydym yn hynod falch o’r ymdrechion a’r ymrwymiad i roi lles pobl yn ganolog gan eu cefnogi i gadw mewn cysylltiad â’u teuluoedd drwy ddulliau technoleg, i gymryd rhan mewn gwasanaethau crefyddol ar-lein ac i gynnal gweithgareddau i’w diddanu. Rydym wedi ymrwymo i uwchraddio cysylltiadau Wi-Fi ymhob cartref ac erbyn hyn mae offer newydd wedi ei osod yn bron bob un.
  • Cartrefi i bobl leol – Y brif her yn wynebu’r Gwasanaeth Tai yw ceisio cyfrannu tuag at gynyddu’r cyflenwad tai i bobl leol a’r opsiynau cartrefu sydd ar gael i bobl Gwynedd.  Yn ystod y flwyddyn aeth heibio bu i Gynllun Gweithredu Tai y Cyngor gael ei fabwysiadu gan y Cyngor.  Mae’n adnabod 33 o brosiectau penodol a fydd yn arwain at fuddsoddiad o £77M yn y maes tai yng Ngwynedd dros y 6 mlynedd nesaf.
  • Yr amgylchedd – Mae Cyngor Gwynedd yn parhau i ymrwymo i amddiffyn ein hamgylchedd ac osgoi creu problemau i genedlaethau’r dyfodol. Yn benodol, mae’r Cyngor wedi cyrraedd a phasio’r targed statudol o ran ailgylchu gwastraff (sef 64%), ac mae 67% o wastraff o gartrefi Gwynedd bellach yn cael ei ailgylchu, ei ailddefnyddio neu ei gompostio.
  • Addysg – Gwelwyd penllanw buddsoddiad sylweddol mewn adnodd addysgiadol yn

Ardal Bangor gydag Ysgol Y Garnedd yn agor ym mis Hydref 2020 ar gyfer 420 o ddisgyblion cynradd ym Mangor, gan roi’r cyfle gorau i genedlaethau o blant y ddinas.

  • Gwaith – Mae Cyngor Gwynedd yn rhoi cefnogaeth ymarferol i helpu hyfforddi pobl leol, a buddsoddi mewn gwasanaethau cyhoeddus i’r dyfodol, drwy gynnig cynlluniau prentisiaeth mewn nifer o feysydd. Mae’r Cyngor eisoes wedi adnabod meysydd priodol ar gyfer sefydlu prentisiaethau ac wedi clustnodi cyllid er mwyn gwireddu’r cynlluniau hynny am y ddwy flynedd nesaf. Roedd 17 prentis wedi eu penodi i weithio yn y Cyngor erbyn diwedd Rhagfyr 2019.

 

Mae copi llawn o’r adroddiad ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020/21 ar gael ar wefan y Cyngor: www.gwynedd.llyw.cymru/Perfformiad ac mae copi papur ar gael drwy gysylltu â’r Cyngor ar 01766 771000 a bydd swyddogion yn trefnu i anfon copi trwy’r post. Gellir trefnu i fynd i’ch llyfrgell leol i ddarllen naill ai copi papur neu i ddefnyddio’r cyfrifiaduron cyhoeddus i ddarllen copi ar-lein. Oherwydd rheoliadau Covid-19 cyfredol, rhaid trefnu apwyntiad o flaen llaw i fynd i’r llyfrgell ar gyfer sesiynau cyfrifiaduron, sesiynau astudio ac ymchwil. Mae’r manylion y trefniadau hyn a manylion cyswllt pob un o lyfrgelloedd y sir ar gael ar: www.gwynedd.llyw.cymru/llyfrgell