Carcharu adeiladwr o Wynedd am achosion o dwyll

Dyddiad: 19/07/2021

Mae töwr ac adeiladwr o Wynedd wedi derbyn dedfryd o 16 mis yn y carchar yn Llys y Goron Caernarfon ddydd Gwener (16 Gorffennaf) am dwyllo cwsmeriaid o bron i £ 14,000.

Plediodd Aron Wyn Roberts, o A1 Roofing and Building, Bontnewydd yn euog o’r cyhuddiadau o dan y Ddeddf Twyll. Dedfrydodd y Barnwr Petts ef i 16 mis yn y carchar, gyda Roberts i’w ryddhau o dan drwydded ar ôl wyth mis.

Roedd y töwr a'r adeiladwr wedi cymryd blaendaliadau gwerth cyfanswm o £ 13,936.76 gan wyth cwsmer am waith na chafodd ei gwblhau. Fel rhan o'r twyll, derbyniodd Aron Roberts daliad o £ 4,290 am ystafell wydr (conservatory)  oedd wedi’i ffugio fel ei fod yn ymddangos fel archeb ar gyfer cwsmer ym mis Mehefin 2019.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith , Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros yr Amgylchedd: “Dylai’r ddedfryd hon weithredu fel rhybudd i eraill y bydd y sawl sy’n ceisio twyllo aelodau o’r cyhoedd yn fwriadol yn cael eu herlyn.

“Gall gweithredoedd masnachwyr twyllodrus gael effaith ariannol ac emosiynol sylweddol ar ddefnyddwyr, yn enwedig aelodau mwyaf bregus ein cymunedau.

“Mae’r canlyniad hwn yn dyst i waith caled swyddogion Safonau Masnach y Cyngor ac i’n hymrwymiad i amddiffyn iechyd, diogelwch a lles economaidd trigolion Gwynedd.”

Cafwyd Mr Roberts hefyd yn euog o bedair trosedd o dan y Ddeddf Cwmnïau lle methodd â chynnwys ei enw personol fel unig fasnachwr ar anfonebau a chontractau.

Dylai unrhyw aelod o’r cyhoedd sy’n amau unrhyw achosion o dwyll gysylltu â Gwasanaeth Safonau Masnach Cyngor Gwynedd ar 01766 771000.