Cabinet y Cyngor i drafod Pwerau Rheoli Cŵn newydd ar gyfer Gwynedd

Dyddiad: 19/07/2021

Bydd adroddiad a fydd yn cael ei ystyried gan Gabinet Gwynedd yn argymell mesurau newydd i gadw baw cŵn o dan reolaeth yn y sir.

Daw hyn yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ar Orchymyn Diogelu Gofod Cyhoeddus arfaethedig ar gyfer Rheoli Cŵn i ddisodli pwerau hŷn a helpu i gadw lleoedd cyhoeddus y sir yn lân ac yn daclus. Derbyniodd yr ymgynghoriad dros fil o ymatebion ac roedd mwyafrif llethol o blaid y gorchymyn arfaethedig, a llawer yn nodi eu bod am i'r Cyngor ymateb yn fwy llym ar y rhai sy'n gadael i'w cŵn faeddu mewn mannau cyhoeddus

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Briffyrdd a materion Bwrdeistrefol:

“Rydw i mor ddiolchgar i’r 1,324 o bobl a sefydliadau sydd wedi cymryd yr amser i rannu eu barn ar y Gorchmynion Rheoli Cŵn newydd arfaethedig. Mae hyn yn amlwg yn tanlinellu bod baeddu cŵn yn rhywbeth sy'n peri pryder gwirioneddol i drigolion Gwynedd ac mae'n bwysig ein bod ni'n gwrando ac yn gweithredu.

“Roedd mwyafrif helaeth yr ymatebion o blaid parhau â chamau gorfodi pan fydd perchnogion cŵn yn peidio â glanhau ar ôl eu hanifeiliaid anwes. Roedd pobl hefyd yn awyddus i weld cŵn yn cael eu heithrio o leoedd megis tiroedd ysgolion, caeau chwarae, cyfleusterau chwaraeon yn ogystal â chyfyngiadau tymhorol ar rai o'n traethau.

“Mae'r rhan fwyaf o berchnogion cŵn yn cymryd eu cyfrifoldeb o ddifri ac yn sicrhau eu bod yn glanhau ar eu hôl. Ond, rydyn ni'n gwybod nad yw hyn yn wir am bawb ac mae'r sylwadau a gyflwynwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus yn tanlinellu bod hyn yn rhywbeth y mae'n rhaid i'r Cyngor barhau i fynd i'r afael ag ef.

“Mae’r holl sylwadau a gawsom wedi cael eu hystyried yn fanwl a byddwn yn ceisio cyflwyno mwy o finiau, gyda dosbarthwyr bagiau, fel yr awgrymwyd fel rhan o’r ymgynghoriad, ynghyd ag arwyddion wedi’u diweddaru. Rydym hefyd yn gobeithio cyflwyno dau warden rheoli cŵn newydd a fydd â phwerau gorfodaeth, ond a fydd hefyd yn gweithio ar ymgyrchoedd newid ymddygiad i geisio lleihau achosion baeddu yn y sir.

“Roedd y cyhoedd yn glir eu bod yn awyddus i ni gynyddu ymdrechion i fynd i’r afael â baeddu cŵn, ac rydym wedi gwrando ar yr hyn y mae ein preswylwyr wedi’i ddweud. Pe bai'r cabinet yn cefnogi cyflwyno'r mesurau hyn, rwy'n gobeithio y byddant yn arwain at ostyngiad mewn baeddu cŵn ar ein strydoedd, ac yn sicrhau'r cydbwysedd cywir rhwng cyfyngiadau cŵn a chaniatáu i berchnogion cŵn gael lle a rhyddid i ymarfer eu hanifeiliaid anwes yn gyfrifol."

Ar ôl gwrando ar farn pobl leol, mae’r adroddiad a fydd yn cael ei ystyried gan Gabinet Cyngor Gwynedd yn argymell:

  • Y dylai cŵn gael eu heithrio o 18 o draethau penodol rhwng 1 Ebrill a 30 Medi a hefyd eu heithrio o feysydd chwarae plant, tiroedd ysgolion, meysydd a chyfleusterau chwaraeon trwy gydol y flwyddyn;
  • Bydd y rhai y canfyddir nad ydynt yn clirio llanast eu cŵn mewn unrhyw le cyhoeddus yn wynebu dirwyon yn y fan a'r lle;
  • Rhaid i berchnogion gadw eu cŵn ar dennyn os bydd swyddog gorfodaeth Cyngor Gwynedd yn gofyn iddynt wneud hynny.
  • Y bydd y Cyngor yn cyflogi dau warden rheoli cŵn a fydd yn gweithio ar ymgyrchoedd newid ymddygiad yn ogystal â gorfodi.
  • Cyflwyno mwy o finiau, bagiau am ddim ac arwyddion newydd ledled y sir.

Bydd Cabinet Cyngor Gwynedd yn ystyried y Pwerau Rheoli Cŵn newydd arfaethedig ddydd Mawrth, 27 Gorffennaf.