Siaced arbennig ar gyfer seiclwyr bregus

Dyddiad: 29/07/2020
Gilet

Bydd seiclwyr bregus yn derbyn siaced arbennig diolch i ymgyrch diogelwch y ffyrdd diweddaraf Heddlu Gogledd Cymru, y chwe awdurdod lleol a gwasanaeth Traffig Cymru Llywodraeth Cymru.

 

Bydd y siacedi lliwgar a llachar yn cael eu dosbarthu gan swyddogion o Uned Plismona’r Ffyrdd i seiclwyr a fydd yn cael eu gweld allan yn gwisgo dillad tywyll. Mae cefn y siaced hefyd yn arddangos y logo 1.45 metr - y pellter delfrydol ar gyfer pasio seiclwr yn ddiogel wrth wneud 30mya.

 

Mae’r ymgyrch Seiclo Diogel wedi cael ei lansio oherwydd y cynnydd yn y nifer o seiclwyr sydd nawr yn defnyddio ffyrdd y rhanbarth.

 

Meddai’r Rhingyll Trystan Bevan o Uned Plismona’r Ffyrdd: “Ers y cyfyngiadau symud oherwydd y coronafeirws rydym wedi gweld cynnydd yn y nifer o bobl sy’n defnyddio’r rhwydwaith ar gyfer seiclo. Nawr, mwy nag erioed, rydym yn annog modurwyr i roi digon o le ar gyfer seiclwyr a defnyddwyr ffyrdd bregus eraill, yn enwedig plant.

 

“Yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud roedd swyddogion a oedd ar batrôl wedi sylweddoli fod nifer o seiclwyr yn gwisgo dillad tywyll, ac felly’n llawer llai gweladwy i fodurwyr.

 

“Mae gan seiclwyr gyfrifoldeb i seiclo mewn modd addas ac i gymryd y camau er mwyn sicrhau eu bod yn weladwy i fodurwyr a defnyddwyr ffyrdd eraill. Fodd bynnag, oherwydd y cynnydd yn y nifer o seiclwyr sydd nawr ar y ffyrdd, efallai bydd rhai wedi gwisgo’n fwy addas, felly mi fydd y siacedi yn cael eu dosbarthu i’r rhai sy’n llai gweladwy.

 

“Mae’r siacedi hefyd yn amlygu’r logo 1.5 metr sydd wedi ei anelu at addysgu modurwyr i roi digon o le i seiclwyr wrth iddynt eu pasio.

 

Ychwanegodd Rhingyll Bevan: “Yn ystod cyfnod yr haf rydym fel arfer yn gweld cynydd mewn gwrthdrawiadau yn ymwneud â seiclwyr a gall nifer o’r rhain fod wedi cael eu osgoi.

 

“Nid yw gyrwyr yn peryglu seiclwyr yn fwriadol, ond efallai nad ydynt yn edrych amdanynt, neu efallai nad ydynt yn ymwybodol o’r peryglon wrth eu pasio. Felly rydym yn gofyn i bob un defnyddiwr ffordd i edrych allan am ei gilydd ac i helpu gwarchod seiclwyr.”

 

Mae cydweithwyr o wasanaeth Traffig Cymru Llywodraeth Cymru wedi gweld bod seiclo wedi cynyddu rhwng tair a phedair gwaith mewn rhai ardaloedd ar y rhwydwaith cefnffyrdd yng Nghymru dros gyfnod y cyfyngiadau symud,

 

Maent yn cydnabod bod y rhwydwaith cefnffyrdd yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o gefnogi anghenion seiclwyr yng Nghymru a gellir cyflawni hyn drwy weithio mewn partneriaeth i hyrwyddo cynlluniau fel hyn sy'n atgyfnerthu negeseuon diogelwch i bawb sy'n defnyddio'r ffordd a thrwy greu llwybrau sy'n ddeniadol, yn ddiogel ac ar wahân i draffig er mwyn annog pobl o bob gallu i seiclo.

 

Meddai’r Cynghorydd Gareth Griffiths, Aelod Cabinet yr Amgylchedd Cyngor Gwynedd: “Rydym yn falch o gefnogi’r ymgyrch diogelwch holl bwysig yma a fydd pawb ar y ffordd yn elwa ohoni.

 

“Mae mwy o bobl wedi bod allan ar eu beics gan gymryd mantais o’r ffyrdd tawelach yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud, ond hefo traffig nawr yn cynyddu, mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i sicrhau fod seiclwyr yn parhau i gael y parch a’r lle maent yn ei haeddu ar ein ffyrdd.

 

“Fel rhan o’r gwaith yma, mae Cyngor Gwynedd wedi lansio arwyddion newydd ar hyd nifer o ffyrdd sy’n boblogaidd i seiclwyr yn ardal Eryri er mwyn atgoffa modurwyr o’r lle sydd ei hangen er mwyn pasio seiclwyr yn ddiogel. Hwn yw’r cyntaf o’i fath yn y DU, gyda’r arwyddion yn annog modurwyr i roi 1.5 metr o le i seiclwyr.”

 

Cyngor i yrwyr

 

 • Cymerwch eiliad yn hirach ger cyffordd a chylchfannau er mwyn edrych am seiclwyr
 • Edrychwch dros eich ysgwydd er mwyn gweld y man dall y tu ôl i chi cyn tynnu allan
 • Rhowch o leiaf bellter o 1.5 metr wrth oddiweddyd, a mwy o le mewn tywydd garw neu wrth fynd ar gyflymder
 • Edrychwch dros eich ysgwydd cyn agor drws car, neu ceisiwch wneud hyn hefo eich llaw chwith
 • Byddwch yn amyneddgar wrth deithio tu ôl i seiclwyr os nad ydi o’n ddiogel i oddiweddyd
 • Byddwch yn barod i seiclwyr symud i ganol y lon er mwyn osgoi perygl neu wrth fynd rownd cornel

 

Cyngor i seiclwyr

 

 • Byddwch yn weladwy. Defnyddiwch adlewyrchydd a sicrhewch fod eich goleuadau yn gweithio yn ystod tywydd drwg/yn y tywyllwch
 • Wrth baratoi i droi i’r chwith ar gyffordd, peidiwch â theithio ochr yn ochr hefo lori
 • Rhowch eich hun yng nghanol y ffordd ger cyffordd neu ar gylchfan
 • Teithiwch ar ochr chwith y llif traffig – o leiaf 0.75m i ffwrdd o’r pafin
 • Edrychwch ar fodurwyr i ymateb i chi. Os na welwch ymateb efallai nad ydynt wedi eich gweld
 • Osgowch seiclo neu aros mewn mannau lle na fyddwch yn cael eich gweld
 • Pasiwch gerbydau ar yr ochr dde lle mae traffig sy’n dod tuag atoch yn caniatáu