Gwynedd yn treialu system drwydded i faniau fynychu canolfannau ailgylchu

Dyddiad: 22/07/2020

Ers rhai wythnosau mae Gwynedd wedi cyflwyno system lle mae gofyn i unrhyw un sydd am fynychu un o ganolfannau ailgylchu’r Cyngor wneud apwyntiad o flaen llaw. Mae’r drefn yma wedi bod yn hynod lwyddiannus, gyda dros 20,000 o apwyntiadau wedi eu gwneud ers dechrau’r drefn newydd ddiwedd mis Mai.

Mae Cyngor Gwynedd nawr drwy y drefn newydd yn treialu trefn newydd a fydd yn golygu y bydd gofyn i berchnogion faniau panel wneud cais am drwydded er mwyn mynychu canolfannau ailgylchu’r Cyngor.

Hyd yma, mae’r system wedi galluogi i berchnogion ceir, ac yn fwy diweddar cerbydau gyda threlar un echel drefnu apwyntiad i fynychu un o ganolfannau ailgylchu Cyngor Gwynedd ar amser penodol.

Fel cam nesaf, mae’r Cyngor yn gofyn i berchnogion faniau panel sydd am fynychu canolfannau ailgylchu drefnu cael trwydded sydd yn golygu gallant ymweld â’r canolfannau hyd at 18 o weithiau mewn blwyddyn.

Gall trigolion wneud cais am drwydded fan drwy ymweld â www.gwynedd.llyw.cymru/canolfannauailgylchu neu drwy ddefnyddio ap “ApGwynedd”. I drigolion sydd methu mynd arlein, dylent ffonio canolfan gyswllt y Cyngor ar 01766 771000 i drefnu. Ond mae’n bwysig cofio fod angen trefnu amser o flaen llaw cyn mynychu unrhyw un o ganolfannau ailgylchu Cyngor Gwynedd.

Ni fydd gofyn i drigolion Gwynedd dalu ffi am y drwydded fan, ond bydd yn sicrhau na fydd masnachwyr sy’n defnyddio faniau panel allu camddefnyddio canolfannau ailgylchu Cyngor Gwynedd sydd at ddefnydd gwastraff domestig yn unig.

Nid yw’r drefn newydd yn effeithio ar faniau sydd â ffenestri a seddi yn y cefn ac nid oes angen i berchnogion faniau o’r fath wneud cais am drwydded. Mae modd iddynt wneud cais am apwyntiad drwy’r drefn arferol ar gyfer cerbydau sydd ar gael ar wefan y Cyngor.

Meddai Steffan Jones, Pennaeth Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd:

“Mae trefn gwneud apwyntiad o flaen llaw i fynychu canolfannau ailgylchu’r Cyngor wedi bod yn llwyddiannus iawn dros y dau fis diwethaf. Hyd yma, ceir sydd wedi gallu mynychu, gyda cheir a threlar un echel hefyd yn gallu mynychu yn fwy diweddar.

“Diolch i drigolion am gydweithio efo ni ar y drefn newydd ac am barchu rheolau pellhau cymdeithasol er mwyn cadw trigolion Gwynedd a staff ein canolfannau ailgylchu yn ddiogel.

“Fel cam nesaf, rydym yn treialu system trwyddedu ar gyfer faniau paneli. Mae’n bwysig cofio mai dim ond gwastraff domestig o gartrefi Gwynedd y mae canolfannau ailgylchu yn cael eu derbyn. Felly bydd y trefn newydd yn ffordd o sicrhau nad oes unrhyw fusnesau masnachol yn camddefnyddio canolfannau sydd at ddefnydd trigolion Gwynedd.

“Mae safleoedd gwaredu penodol ar gael i gwmnïau masnachol, ac mae gwaredu gwastraff masnachol yn nghanolfannau ailgylchu unrhyw gyngor yn anghyfreithlon ac yn torri rheolau ein trwydded.

“Mae trefniadau tebyg eisoes ar waith mewn siroedd cyfagos, a byddwn yn monitro’r trefniadau newydd fel rhan o’r treial dros y misoedd nesaf er mwyn ystyried os bydd modd cyflwyno trefniant mwy parhaol.”

Gall perchnogion faniau domestig wneud cais am drwydded a fydd yn eu alluogi i fynychu canolfannau y Cyngor hyd at 18 gwaith mewn blwyddyn. Ond mae’n bwysig fod unrhyw un sydd am fynychu canolfannau ailgylchu Cyngor Gwynedd yn parhau i drefnu apwyntiad o flaen llaw – os na fydd apwyntiad, ni fydd modd i unrhyw gerbyd fynychu’r ganolfan ailgylchu.

Mae manylion llawn a’r holl delerau ac amodau i’w gweld ar wefan y Cyngor ar www.gwynedd.llyw.cymru/canolfannauailgylchu