Dod i adnabod swyddogion olrhain cysylltiadau Gwynedd

Dyddiad: 14/07/2020
Siwsan a Shirely 2

Mae dau aelod o dîm diogelwch ffyrdd Cyngor Gwynedd ymhlith 39 o staff yr awdurdod sy’n gwneud gwaith pwysig fel rhan newydd fel rhan o'r tîm Profi, Olrhain a Diogelu ers dau fis.

 

Mae Shirley Williams wedi gweithio i Gyngor Gwynedd ers 1990, yn gweithio fel swyddog diogelwch ffyrdd. Fel rhan o'i gwaith arferol, byddai'n cymryd rhan mewn amrywiaeth o brosiectau diogelwch ar y ffyrdd gan gynnwys y cynllun Pass Plus sy'n helpu gyrwyr sydd newydd basio’r prawf gyrru i feistroli eu sgiliau ar y ffordd.

 

Mae Siwsan Broda hefyd yn aelod o dîm Diogelwch Ffyrdd Gwynedd, yn gweithio gydag ysgolion i helpu disgyblion oed cynradd gyda chyngor ar sut i groesi'r ffordd yn ddiogel ac ymyriadau a materion diogelwch ffyrdd eraill.

 

Mae’r ddwy wedi gwirfoddoli i adleoli dros dro i'r tîm Profi, Olrhain a Diogelu ers diwedd mis Mai. Bryd hynny, roedd y Cyngor yn sefydlu grŵp cychwynnol o bobl i weithio fel olrheinwyr cyswllt i helpu gyda'r ymdrechion cenedlaethol i fynd i'r afael â Covid-19.

 

Meddai Shirley: “Pan ddechreuodd y cyfnod cloi, roedden ni’n parhau gyda'n gwaith diogelwch ffyrdd gan ein bod yn gallu cario ymlaen i hyrwyddo negeseuon diogelwch ar y ffyrdd ar-lein.

 

“Ond fe wnaethon ni sylweddoli’n fuan y byddai’n rhaid gohirio’r gwaith o fynd allan i siarad â phobl i hyrwyddo’r negeseuon hyn wrth i’r cyfnod cloi fynd yn ei flaen. Felly roeddwn i'n meddwl bod dod yn swyddog olrhain cyswllt yn ffordd o helpu’r achos.

 

“Fe gawsom lawer o hyfforddiant cyn i’r gwaith ddechrau, o ran deall y systemau TG yr oeddem yn eu defnyddio ond hefyd o ran y ffordd orau i fynd ati i siarad â phobl sy’n naturiol yn teimlo’n eithaf bregus.

 

“Fe wnaethom hefyd elwa o hyfforddiant ar faterion diogelu fel ein bod yn gallu adnabod y rhai a allai fod fregus, a’n bod yn gallu tynnu sylw at unrhyw bryderon sydd gennym am les corfforol neu feddyliol unigolion.

 

“Weithiau, mae yna amgylchiadau pan mai ni fel swyddogion olrhain cysylltiadau ydi’r rhai sy’n dweud wrth bobl eu bod nhw wedi profi’n bositif am y Coronafeirws, felly mae’n bwysig iawn ein bod yn dangos cydymdeimlad. Tydi o ddim yn neges y mae unrhyw un eisiau ei chlywed.”

 

Ychwanegodd Siwsan, sydd hefyd yn swyddog olrhain cyswllt: “Mae pawb rydw i wedi cysylltu â nhw wedi bod yn hapus i siarad â mi ac i gymryd rhan yn y broses. Mae'n amlwg yn gyfnod anodd i'r bobl yr ydym yn cysylltu efo nhw, felly mae'n bwysig iawn ein bod yn dangos cymaint o empathi á phosib.

 

“Fel rhan o’r gwaith, mae’n hanfodol bod pobl yn siarad yn onest efo ni ac yn rhannu cymaint o wybodaeth berthnasol â phosib. Fel rhan o'r galwadau, rydan ni'n gofyn i bobl lle maen nhw wedi bod yn ddiweddar a gyda phwy maen nhw wedi bod mewn cysylltiad agos.

 

“Mae’n gallu bod yn anodd, oherwydd mi allwn ni fod yn holi am symudiadau rhywun o saith niwrnod yn ôl, felly rydym yn ceisio helpu gymaint â phosib. Yna byddwn yn cofnodi eu cysylltiadau fel y gellir eu hadnabod nhw a gofyn iddynt hunan-ynysu - dyma'r allwedd i gyfyngu ar ledaeniad yr haint.

 

“Ond mae llawer mwy i'r gwaith na gofyn i bobl am eu symptomau a lle maen nhw wedi bod. Rydym hefyd yn cynnig cymorth a chyngor - i ddarganfod lle mae grwpiau ar gael i ddosbarthu bwyd i bobl sy’n hunan-ynysu oherwydd Covid19. Rwy'n hoffi meddwl ein bod wir yn helpu pobl yn ogystal â chwarae ein rhan i atal lledaeniad y feirws. ”

 

Mae Siwan a Shirley yn falch iawn o fod yn rhan o’r tîm olrhain cysylltiadau.

 

“Mae yna elfen bwysig o waith tîm er bod yr aelodau wedi dod at ei gilydd o nifer o adrannau gwahanol o fewn y Cyngor. Dwi’n teimlo ein bod yn rhan o rywbeth pwysig - wedi'r cyfan, dyma’n cymuned ni, ac yr ydym yn awyddus i wneud ein rhan,” dywedodd Siwsan.

 

Ychwanegodd Shirley: “Mi fyddwn i’n hoffi cydnabod cyfraniad swyddogion iechyd yr amgylchedd y Cyngor - mae eu gwybodaeth broffesiynol a'u profiad o olrhain achosion o wahanol fathau wedi bod yn amhrisiadwy i'n helpu ni. Maen nhw wedi hyfforddi ar ei gyfer, maen nhw'n arbenigwyr yn y maes ac maen nhw wedi ein helpu ni'n aruthrol fel rhan o'r gwaith dros y ddau fis diwethaf.”

 

Meddai’r Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sydd â chyfrifoldeb am faterion gwarchod y cyhoedd: “Hoffwn ddiolch i’r holl staff sy’n gwneud gwaith mor bwysig fel rhan o’r rhaglen Profi, Olrhain a Diogelu yng Ngwynedd. Mae Shirley a Siwsan yn rhan o dîm o olrhain cyswllt sy'n gwneud gwaith hanfodol yn yr ymdrechion i amddiffyn ein cymunedau rhag Covid19.

 

“Mae gan bob un ohonom ran i’w chwarae wrth atal lledaeniad Coronafeirws, er mwyn helpu i amddiffyn ein teuluoedd, ffrindiau a’r gymuned ehangach wrth i ni ddiogelu Cymru. Dylai unrhyw un y mae tîm olrhain cyswllt Gwynedd yn cysylltu â nhw ddilyn y cyngor sy’n cael ei ddarparu a helpu'r tîm gyda'u gwaith i olrhain eich cysylltiadau.

 

“I unrhyw un sydd â symptomau Coronafeirws, arhoswch adref nes i chi gael prawf. Bydd hunan-ynysu yn helpu i reoli lledaeniad yr haint i ffrindiau, y gymuned ehangach, ac yn enwedig y rhai mwyaf bregus yn ein cymunedau.”

 

Dylai unrhyw un sy'n credu bod ganddyn nhw symptomau’r Coronafeirws hunan-ynysu ar unwaith a gofyn am brawf ar unwaith. Mae manylion am dderbyn prawf ar gael yma https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws

 

LLUNIAU:

1 - Mae Siwsan Broda yn gweithio fel swyddog olrhain cysylltiadau i Gyngor Gwynedd

2 – Shirley Williams sy’n aelod o dím olrhain cysylltiadau Cyngor Gwynedd