Cynllun Gwynedd i sicrhau bod beicwyr yn cael y lle maent ei angen

Dyddiad: 09/07/2020
Arwyddion

Mae cynllun newydd i atgoffa gyrwyr o’r lleiafswm pellter sydd angen i sicrhau diogelwch wrth basio beiciwr wedi’i lansio gan Gyngor Gwynedd. Y cyntaf o'u math yn y DU, mae'r arwyddion ffyrdd sydd wedi'u gosod ar hyd ffyrdd poblogaidd yn Eryri yn annog modurwyr i adael 1.5 metr i feicwyr.

Yn ystod y misoedd diwethaf, rydym i gyd wedi dod yn gyfarwydd gydag arwyddion i atgyfnerthu'r canllawiau pellter cymdeithasol o 2 fetr. Ond mae arwyddion newydd a osodwyd yn ddiweddar mewn rhannau o Wynedd yn annog modurwyr i gadw pellter 1.5 metr er diogelwch beicwyr.

Fel rhan o dreial, mae'r Cyngor wedi derbyn cefnogaeth Llywodraeth Cymru i osod yr arwyddion mewn lleoliadau ar hyd ffyrdd sy'n boblogaidd gyda beicwyr yng ngogledd y sir.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Amgylchedd: “Mae llawer o bobl wedi gwneud y mwyaf o’r ffyrdd tawelach yn ystod y cyfnod cloi, ond gyda’r traffig yn araf gynyddu, mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i sicrhau bod beicwyr yn parhau i gael y parch a’r gofod maent yn eu haeddu ar ein ffyrdd.

“Mae’r prosiect yma wedi’i gynllunio ers peth amser ac wedi edrych ar arwyddion tebyg sydd eisoes yn cael eu defnyddio mewn sawl gwlad ar y cyfandir. Rydym yn gobeithio bydd y cynllun o fudd i feicwyr achlysurol allan gyda theulu a ffrindiau yn ogystal â beicwyr mwy profiadol sy'n mwynhau ein bryniau trawiadol a'n ffyrdd mynyddig.

“Mae pasys agos gan geir nid yn unig yn frawychus i feicwyr, ond hefyd yn beryglus iawn. Gyda mwy o bobl yn defnyddio beicio fel modd arall o deithio ac at ddefnydd hamdden, rhaid i ni sicrhau bod pawb sydd allan ar eu beic - o deuluoedd a beicwyr achlysurol i aelodau o glybiau beicio ffordd lleol - yn teimlo'n ddiogel ar y ffordd.

“Rwy’n falch felly mai Gwynedd fydd y cyntaf i dreialu’r arwyddion pellter pasio diogel newydd yma a fydd yn hysbysu modurwyr o’r angen i roi gofod i feicwyr ynghyd ag atgoffa modurwyr o’u presenoldeb tebygol ar y ffordd.

“Mae’r arwyddion wedi’u gosod mewn lleoliadau penodol yn Eryri ac os ydyn nhw’n profi i fod yn boblogaidd rydym yn gobeithio gallu eu gweld yn cael eu defnyddio mewn rhannau eraill o Wynedd a thu hwnt.”

Cefnogwyd yr arwyddion gan ymgyrch GanBwyll, Partneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru a arweinir gan yr Heddlu ac sy'n cefnogi'r ymdrech i sicrhau diogelwch ar y ffyrdd i holl ddefnyddwyr.

Meddai Teresa Ciano, Rheolwr Partneriaeth GanBwyll: “Mae GanBwyll wedi bod ynghlwm ag ymgyrch Pasio Agos, gyda’n cydweithwyr a’n partneriaid yn y Gwasanaeth Tân ac Achub ac Awdurdodau Lleol ers nifer o flynyddoedd. Rydym wedi bod wrthi’n hyrwyddo neges y Pasio Agos ac yn parhau i danlinellu pwysigrwydd gadael 1.5m rhwng cerbyd sy’n goddiweddyd a beicwyr er mwyn cynyddu diogelwch y beicwyr ar y ffyrdd.

“Mae gan bob un ohonom yr hawl i ddefnyddio ein rhwydweithiau ffyrdd ac i wneud hynny'n ddiogel ac yn hyderus. Mae GanBwyll yn llwyr gefnogi treialu'r arwyddion pellter pasio diogel newydd ar ffyrdd  Gwynedd ac yn gobeithio y bydd yr arwyddion hyn yn atgoffa modurwyr i fod yn ymwybodol o'r pellter  maent yn ei roi i feicwyr wrth oddiweddyd, a fydd yn cyfrannu'n sylweddol at eu diogelwch wrth iddynt ddefnyddio'r ffyrdd.

“Nod GanBwyll ydi gweithio gyda'n partneriaid ym mhob Awdurdod Lleol ledled Cymru i ddatblygu'r cynllun arwyddion hwn ymhellach, a fydd yn y pen draw yn dod yn gyffredin ar lwybrau beicio poblogaidd ledled Cymru. Gall achos o basio agos arwain at ganlyniadau difrifol a gall effeithio'n drwm ar ddiogelwch a hyder beicwyr. Rydym yn annog pob modurwr i gymryd sylw ar y pellter pasio diogel ac i chwarae eu rhan wrth wneud ein ffyrdd yn fwy diogel i bawb.”

Ychwanegodd Glyn Evans, Sustrans Cymru: “Mae caniatáu bwlch o leiaf 1.5m rhwng traffig cerbydau a beicwyr yn gwbl hanfodol i sicrhau diogelwch pobl. Nid yw llawer o yrwyr yn sylweddoli pa mor frawychus a pheryglus ydi hi i basio beicwyr yn rhy agos.

“Rydym felly yn croesawu ymgais Gyngor Gwynedd i gymryd y mater diogelwch ffordd yma o ddifri drwy osod yr arwyddion pasio agos. Mae'n dangos ymroddiad y cyngor i sicrhau diogelwch holl ddefnyddwyr bregus y ffordd a gobeithiwn y bydd yr arwyddion yn dod yn rhywbeth parhaol.

“Mae angen i ni annog mwy o bobl i deithio’n llesol i leihau tagfeydd a gwella iechyd pobl. Rhan hanfodol o hynny yw sicrhau bod pobl yn teimlo'n ddiogel i feicio ar ein ffyrdd."

Mae'r arwyddion wedi'u gosod ar hyd ffyrdd ym mynyddoedd a rhwydwaith ffordd sydd yn amgylchynu Eryri, sef:

• Pas Llanberis

• Pen y Gwryd

• Nant Gwynant

• Drws y Coed

• Dyffryn Ogwen

• Dyffryn Mymbyr

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i glywed gan feicwyr a defnyddwyr eraill y ffordd am eu barn ar yr arwyddion, ac yn gofyn i unrhyw sylwadau cael eu hanfon i trafnifdiaeth@gwynedd.llyw.cymru - bydd yr adborth yn cael ei ddefnyddio i ystyried y posib o gyflwyno’r cynllun yn ehangach.

 

LLUNIAU:

1 - Dylan Wynn Jones, Rheolwr Traffig Cyngor Gwynedd gydag un o’r arwyddion newydd

2 - Mae arwyddion newydd wedi eu gosod ar hyd nifer o ffyrdd ym mynyddoedd a rhwydwaith Eryri

3 – Mae nifer o ffyrdd yn Eryri yn hynod boblogaidd gyda beicwyr