Cydweithio i helpu pobl fregus yn eu cartrefi eu hunain

Dyddiad: 03/07/2020
GofalSeibiant

Mae doctoriaid mewn meddygfa yn Llŷn yn cydweithio efo cwmni gofal cartref er mwyn medru asesu pobl fregus yn eu cartrefi.

 

Gan fod pwysau ychwanegol ar ddoctoriaid a nyrsys cymunedol yn sgil yr argyfwng Covid-19, daeth cwmni Gofal Seibiant i’r adwy yn ardal Nefyn a chynnig eu gwasanaeth. Bellach mae’r cwmni’n gweithio law yn llaw â meddygfa Tŷ Doctor yn y dref i gadw llygaid ar gleifion oedrannus yn yr ardal, a gwneud asesiadau rheolaidd ar eu hiechyd.

 

Drwy hyfforddi eu staff a rhoi sgiliau ychwanegol i’w gofalwyr cartref mae cwmni Gofal Seibiant yn medru cynnal profion syml ar unigolion ac adrodd yn ôl i’r doctoriaid ar eu sefyllfa. Bydd staff yn cymryd tymheredd, profi lefelau ocsigen a phwysedd gwaed pobl yn eu cartrefi, ac yn anfon y wybodaeth yn ôl i’r feddygfa.

 

Dywedodd Becki Drews, sy’n gyfrifol am wasanaeth Gofal Seibiant yn ardal Nefyn: “Cyn yr argyfwng Covid19 roedd nyrsys ardal yn gwneud hyn, neu byddai’n rhaid i’r doctoriaid ddod allan. Ond gyda mwy o bwysau arnynt oherwydd y firws roedd yn gwneud lot o synnwyr i ni fel gofalwyr cartref fod yn helpu, a gan ein bod ni’n gweithio yn y gymuned beth bynnag, ac yn arfer ymweld â phobl fregus.”

 

Mae Gofal Seibiant yn rhan o beilot gan Gyngor Gwynedd sy’n edrych ar gynnig gofal cartref mewn ffordd wahanol. Yn hytrach na gweithio yn y ffordd arferol a chynnig slot amser penodol i unigolion, maen nhw’n medru bod yn llawer mwy hyblyg.

 

Ychwanegodd Becki: “Dydan ni ddim yn dilyn rota gaeth, felly mae’n llawer haws i ni ymateb i anghenion pobl yn yr ardal. Rydym yn medru treulio mwy o amser efo pobl pan fydd angen, a llai ar ddyddiau eraill, a drwy ddod i adnabod pobl yn iawn, da ni’n dod i ddeall be sy’n bwysig iddyn nhw, ac ymateb i hynny.”

 

Drwy weithio yn y ffordd yma, a chael cyswllt agos â’r doctoriaid lleol yn ogystal â gweithwyr proffesiynol eraill, mae’n bosib i’r staff ymweld â phobl ar ran y syrjeri fel rhan o’i rownd. Ond mae Becki’n pwysleisio mai profion syml fydda nhw’n ei wneud, a thrwy adrodd yn ôl drwy linc fideo neu neges destun, gall y doctor benderfynu pa gamau i’w cymryd yn llawer cynt. 

 

Dywedodd Dr Arfon Williams o Dŷ Doctor: “Mae wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i gael aelod newydd yn gweithio fel rhan o’r tîm yn golygu y gallwn ddarparu gofal cymdeithasol a gofal iechyd mwy integredig yn ein cymuned.”

 

Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd gyda chyfrifoldeb dros yr Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant: “Mae’n hynod braf gweld pawb yn cydweithio er mwyn sicrhau’r gwasanaeth gorau i bobl Gwynedd. Dwi’n falch o weld fod gwasanaethau yn hapus i ddefnyddio technoleg a thechnegau newydd, mae hyn yn allweddol er mwyn cadw pawb yn ddiogel yn y cyfnod hwn.”

 

Llun: Becki Drews o Gofal Seibiant a Dr Arfon Williams tu allan i Tŷ Doctor yn Nefyn.