Cadarnhau cyllid ar gyfer gwasanaeth tai gwledig hanfodol

Dyddiad: 09/07/2020
Grwp Cynefin Hen Ysgol Llanddeusant

- Datganiad gan Grŵp Cynefin - 

Bydd gwasanaeth tai hanfodol i gymunedau gwledig yng Ngogledd Cymru yn parhau ar ôl derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru.

Mae hwyluswyr tai gwledig wedi chwarae rhan allweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf wrth ddarparu cefnogaeth a chyfleoedd am dai sydd wir eu hangen, ledled y rhanbarth.

Mae'r hwyluswyr yn gweithio'n agos gyda chymunedau i ddeall y materion sy'n eu hwynebu, megis cost prynu tai ac argaeledd tai mewn cymunedau gwledig, yn ogystal ag awgrymu datrysiadau.

Ac mae'r gymdeithas dai, Grŵp Cynefin, sy'n gweinyddu'r prosiect ar ran wyth partner arall, yn credu bod y newyddion cyllido wedi dod ar adeg hanfodol.

Yn ôl Catrin Roberts, rheolwr cartrefi fforddiadwy yng Ngrŵp Cynefin: “Rydym yn ymwybodol o bryderon a rhwystrau sy’n effeithio ar anghenion tai addas yma yng Ngogledd Cymru.

“Mae'r hwyluswyr tai gwledig yma i helpu bobl, ac mae eu profiad wedi bod yn hanfodol wrth ddod ag atebion tai i gymunedau gwledig.

“Mewn un ardal, mae'r hwyluswyr tai gwledig wedi gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ynys Môn a Grŵp Cynefin i ddatblygu 33 o gartrefi newydd yn Llanddeusant, Cemaes ac Amlwch yn ystod y tair blynedd diwethaf. Ymhob achos, adeiladwyd y datblygiadau i ddiwallu'r angen tai lleol a nodwyd trwy waith yr hwyluswyr tai gwledig.

“Mae'n gyfnod tyngedfennol. Mae'r pandemig coronafirws yn debygol o gael effeithiau hirdymor ar ein cymunedau, o ran yr effaith economaidd ar deuluoedd ac unigolion. Bydd hefyd yn sicr o effeithio ar y galw am dai mewn ardaloedd gwledig a'r math o gartrefi y mae pobl yn dymuno byw ynddynt.

“Mae gan hwyluswyr tai gwledig ran allweddol i’w chwarae yn yr economi wledig ôl-Covid-19, lle mae pobl yn gallu gweithio gartref heb orfod teithio i ganol trefi neu ddinasoedd. Gallai hyn fod yn gyfle i greu swyddi mewn ardaloedd gwledig, cefnogi cadwyni cyflenwi lleol, a rhoi’r cyfle i genedlaethau o deuluoedd barhau i fyw yn eu milltir sgwâr.

“Byddwn yn annog unrhyw gymunedau i gysylltu â’u hwylusydd tai gwledig i drafod eu gofynion ac i ddarganfod mwy.”

Grŵp Cynefin sy'n arwain y cynllun gyda’i partneriaid sef Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cartrefi Conwy, Adra, Clwyd Alyn, Cymdeithas Tai Gogledd Cymru, Cyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Gwynedd, a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Ychwanegodd Catrin: “Mae'n wych derbyn yr arian ac mae ei dderbyn yn yr hinsawdd sydd ohoni yn dangos pa mor bwysig yw hwyluswyr tai gwledig i Gymru.

“Rydym wedi gweld bod y gwasanaeth yn hanfodol er mwyn nodi pwy sydd eisiau aros a byw yn eu hardaloedd eu hunain. Rydym yn sylwi bod unigolion a theuluoedd wedi dechrau symud i ffwrdd o’i hardaloedd lleol i fachu ar yr ysgol eiddo, sydd wedyn yn cael sgil-effaith niweidiol ar yr economi leol.

“Rydym am gynnig yr opsiwn i ddarpar denantiaid neu brynwyr i barhau i fyw a gweithio yn eu milltir sgwâr.”

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r hwylusydd tai gwledig ar 01286 889292 neu e-bostiwch HTG@grwpcynefin.org