Apwyntiadau cofrestru genedigaethau ar gael

Dyddiad: 30/07/2020
cofrestru

Mae cofrestru genedigaethau wedi yn ail-ddechrau yng Ngwynedd, gyda mesurau mewn lle er mwyn diogelu’r cyhoedd, staff y Cyngor a’r gymuned ehangach rhag lledaeniad pellach o’r Coronafirws yn lleol.

 

Bydd angen i rieni newydd gysylltu o flaen llaw i drefnu apwyntiad.

 

Yna, bydd y cofrestru yn digwydd dros ddau gam. Ar fore’r cofrestru bydd gofyn i’r naill ai un neu’r ddau riant fynychu cyfarfod dros y ffôn ble bydd y Swyddog Cofrestru yn cymryd y manylion perthnasol. Yna, yn y prynhawn, bydd angen i un neu’r ddau riant ddod i Swyddfa’r Cyngor naill ai yng Nghaernarfon, Dolgellau neu Bwllheli i arwyddo’r gwaith papur.

 

Dywedodd y Cynghorydd Nia Jeffreys, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros yr Adran Cefnogaeth Gorfforaethol: “Rydym wedi rhoi’r camau ychwanegol hyn mewn lle er mwyn ein helpu i gadw rheolaeth ar faint o bobl sydd yn swyddfeydd y Cyngor ar unrhyw amser a hynny er mwyn gwneud yn siŵr fod digon o le i ni bellhau’n gymdeithasol. Golygai’r drefn newydd hefyd fod digon o amser rhwng apwyntiadau i ni wneud beth sydd ei angen er mwyn cadw pawb yn ddiogel.

 

“Fel Cyngor, rydym yn gwerthfawrogi fod gorfod atal rhai gwasanaethau rheng flaen dros dro wedi bod yn ddryslyd neu’n rhwystredig a rydym yn ddiolchgar i bawb am eu hamynedd. Rŵan fod y cyfyngiadau Covid yn cael eu llacio’n araf yma yng Nghymru, mae ein staff yn gweithio’n galed fel gallwn adfer gwasanaethau wyneb-yn-wyneb yn ddiogel.”

 

Gellir trefnu apwyntiadau ar gyfer cofrestru genedigaethau drwy wefan Cyngor Gwynedd www.gwynedd.llyw.cymru/genedigaeth neu ffonio 01766 771000. Os ydych yn ymweld a swyddfeydd y Cyngor, os gwelwch yn dda dilynwch unrhyw gyfarwyddiadau sy’n cael eu rhoi gan ein staff er mwyn sicrhau diogelwch pawb. Er nad yw gorchudd wyneb yn orfodol yng Nghymru, mae’r Cyngor yn parchu dewis pob unigolyn i wisgo un neu beidio.