Annog cynllunio o flaen llaw cyn ymweld ag Eryri

Dyddiad: 21/07/2020

 Mae Cyngor Gwynedd yn annog modurwyr i gynllunio eu hymweliadau o flaen llaw.

 

Daw hyn yn dilyn achosion o barcio anghyfrifol iawn dros y penwythnos yn ardal Pen y Pas yn Eryri.

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

 

“Dros y penwythnos, bu staff Cyngor Gwynedd yn cydweithio gyda Heddlu Gogledd Cymru a Pharc Cenedlaethol Eryri i ddelio â nifer sylweddol o droseddau parcio yn ardal Pen y Pas.

 

“Mae’r modurwyr sy’n anwybyddu cyfyngiadau parcio ar y ffyrdd mynyddig cul yma yn peryglu gyrwyr, beicwyr a cherddwyr eraill ac yn achosi problemau mynediad difrifol i gerbydau’r gwasanaeth brys.

 

“Cyflwynodd tîm gorfodaeth parcio’r Cyngor dros 180 o gosbau penodedig i fodurwyr ym Mhen y Pas ddydd Sul.

 

“Byddem yn annog modurwyr i gynllunio eu hymweliad o flaen llaw cyn cychwyn, ac i edrych ar wefan Parc Cenedlaethol Eryri sy'n darparu diweddariadau rheolaidd ynghylch pryd mae eu meysydd parcio yn llawn ac i ddefnyddio'r sawl maes parcio sydd yn Llanberis a Nant Peris .

 

“Byddem hefyd yn argymell yn gryf bod ymwelwyr yn defnyddio gwasanaeth bws rheolaidd Sherpa sy'n cysylltu holl brif feysydd parcio'r Wyddfa â'r gwahanol lwybrau i’r copa. Trwy wneud hynny, byddant yn lleihau maint y traffig er budd trigolion lleol ac ymwelwyr â'r ardal yn ogystal ag osgoi cosb benodedig ddiangen.

 

“Fel Cyngor, rydym yn trafod y digwyddiadau dros y penwythnos gyda phartneriaid o Heddlu Gogledd Cymru a Pharc Cenedlaethol Eryri ac yn ystyried a ellir cymryd unrhyw gamau pellach i atal parcio peryglus ac anghyfreithlon yn yr ardal hon.”