'Llnau'r Llanast – 'Prosiect 6000' Merched y Wawr

Dyddiad: 12/07/2019

MW1

MW2

Mae nifer o ganghennau Merched y Wawr wrthi’n brysur ar hyn o bryd yn hel sbwriel. Mae’n ymgyrch sydd yn rhan o ‘Prosiect 6000’ y Llywydd Cenedlaethol i gasglu y swm hynny o fagiau llawn sbwriel ar draws Cymru erbyn diwedd y flwyddyn – sef bag ar gyfer pob aelod. Y nod yw ceisio atal difrod hirdymor i’r amgylchedd.

Mae tîm Gwynedd Daclus Cyngor Gwynedd wedi bod yn fwy na hapus i ymateb i’r holl ceisiadau am gymorth gan y mudiad, ac i gael gwared â’r gwastraff ar ôl y digwyddiadau.

Rhai o’r canghennau lleol a gysylltodd gyda’r Cyngor yn ddiweddar i ofyn am gymorth oedd: Penrhosgarnedd, Caernarfon, Nefyn, Pwllheli, Harlech, Deiniolen a Dinas Mawddwy.

Meddai Rhiannon James, aelod o gangen Merched y Wawr Caernarfon: “Rydym wedi bod allan nifer o weithiau hyd yn hyn ac wedi hel 31 bag ac wedi ailgylchu 17. Rydym yn awyddus i dynnu sylw at broblem sbwriel, a hefyd annog pobl i edrych ar ôl eu darn bach eu hunain fel bod eraill yn dilyn ein hesiampl.”

Un o’r rhai a aeth allan i gasglu sbwriel ym Mhenrhosgarnedd oedd y Cynghorydd Elin Walker Jones, Ward Glyder, Bangor. Meddai’r Cynghorydd: “Roedd yn wych i griw cangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd gallu gwneud rhywbeth sydd cymaint o les i’r gymuned ac yn wir i’r amgylchedd yn gyffredinol. Rydym yn mynd allan i hel sbwriel yn eithaf rheolaidd yma, felly os am helpu, mae croeso i unrhyw un gysylltu.”

Dywedodd Llywydd Cenedlaethol y mudiad, Meirwen Lloyd: “Mae’r ymgyrch hon yn un gymdeithasol iawn ac sydd o fodd pendant i’n cymunedau lleol yma yng Nghymru, ond hefyd mae’n bwysig o safbwynt iechyd ein byd a’n dyfodol.

“A dyma, felly, sydd wrth wraidd y casglu sydd gennym fel ymgyrch, casglu 6000 o fagiau i gyd-fynd a’n haelodaeth i ddiogelu’r blaned i blant ein plant, gyda’n gilydd fe wnawn wahaniaeth.”

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Briffyrdd a Bwrdeistrefol: “Mae’n wych gweld mudiadau fel Merched y Wawr yn cyd-weithio gyda’r Cyngor er lles ein cymunedau a’r amgylchedd. Hoffwn ddiolch o galon iddyn nhw i gyd am eu cyfraniad, ac i Drefi Taclus y Cyngor am gefnogi’r aelodau yma yng Ngwynedd.”

Gall unrhyw un sy’n ei gael yn euog o daflu sbwriel mewn man cyhoeddus wynebu orchymyn llys a dirwy o hyd at £2,500. I adrodd am unrhyw achosion o dipio anghyfreithlon, cysylltwch gyda thîm gorfodaeth stryd Cyngor Gwynedd ar 01766 771000.

Am ragor o wybodaeth am gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, cysylltwch gyda’r tîm ar  01766 771000 neu e-bostio trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru

Lluniau: 1.) Aelodau o gangen Merched y Wawr Caernarfon; 2.) Aelodau o gangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd