Gwynedd i ystyried buddsoddiad carbon isel

Dyddiad: 22/07/2019

Mae adroddiad fydd yn cael ei ystyried gan Bwyllgor Pensiynau Cyngor Gwynedd yn argymell symud cyfran sylweddol o Gronfa Bensiwn Gwynedd i fuddsoddiadau carbon-isel.

Os bydd yn cael ei gefnogi, bydd 12% o Gronfa Gwynedd yn symud i fuddsoddiadau carbon isel. Mae hyn yn dilyn mabwysiadu Polisi Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethu yn gynharach eleni, sy’n amlinellu’r angen i ystyried y risgiau penodol daw o newid hinsawdd wrth ystyried buddsoddiadau.

Dywedodd y Cynghorydd John Pughe Roberts, Cadeirydd Pwyllgor Pensiynau Cyngor Gwynedd:

“Rydym wedi bod yn gweithio ers peth amser i sicrhau fod Cronfa Bensiwn Gwynedd, ein hymgynghorwyr a’n rheolwyr asedau yn edrych i fuddsoddi mewn asedau cynaliadwy. Dros y blynyddoedd diweddar, rydym wedi dweud wrth ein rheolwyr asedau i ymgysylltu gyda chwmnïau o ran eu cynlluniau ar gyfer dyfodol carbon isel.  Mae hyn wedi galluogi'r Gronfa Bensiwn i roi pwysau ar gwmnïau i gynyddu eu hymdrechion yn y maes pwysig hwn.

“Wrth gwrs, mae'n bwysig ein bod yn gallu sicrhau y bydd ein buddsoddiadau yn darparu pensiynau addas i aelodau'r gronfa ar gyfer y dyfodol. Rydw i'n hyderus y bydd yr argymhellion i fuddsoddi 12% (£260m ar hyn o bryd) o'r Gronfa Bensiwn mewn cronfa ecwiti carbon isel yn gosod cydbwysedd cyfrifol ac yn tanlinellu ein hymrwymiad i ddyfodol mwy gwyrdd.”

Meddai Aelod Cabinet Cyllid Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Ioan Thomas, sydd hefyd yn aelod o’r Pwyllgor Pensiynau:

“Mae materion amgylcheddol a’r agenda werdd yn cael ei briod le ar flaen meddyliau pobl y dyddiau hyn. Mae'n bwysig bod cyrff cyhoeddus yn arwain o'r blaen wrth wneud beth bynnag y gallwn ni i sicrhau ein bod yn gweithredu'n gyfrifol rŵan, ac yn ystyried yr effaith y bydd ein gweithredoedd yn eu cael ar genedlaethau'r dyfodol.

“Fe gytunodd Pwyllgor Pensiynau’r Cyngor y llynedd y dylai ffactorau Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethol gael eu mewnblannu i’n prosesau buddsoddi ac mae’r datblygiad diweddaraf yma yn amlygu sut ydym yn edrych i symud tuag at asedau mwy gwyrdd.

“Mae’r argymhelliad buddsoddiad carbon isel yn rhan o ymdrechion ehangach gan Gyngor Gwynedd i chwarae ein rhan wrth leihau allyriadau carbon. Yn wir, ers cyflwyno Cynllun Rheoli Carbon, mae Cyngor Gwynedd wedi lleihau ôl-troed carbon o 39% ers 2010.

“Fel Cyngor cyfrifol, rydw i’n falch ein bod yn arwain y ffordd o ran buddsoddi cyfrifol a bod yr adroddiad yma yn arwydd o symudiad clir i flaenoriaethu egwyddorion buddsoddi carbon isel.”

Ym mis Mawrth 2019, fe wnaeth cynghorwyr Gwynedd yng nghyfarfod o’r Cyngor llawn gefnogi rhybudd o gynnig i ddatgan argyfwng newid hinsawdd. Yn ystod y drafodaeth, fe wnaeth cynghorwyr ymrwymo i gymryd camau pendant i leihau allyriadau carbon ac ymdrechu am ddyfodol di-garbon.

Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn rheoli £2.1bn o gronfa ar gyfer cynghorau Gwynedd, Ynys Môn a Chonwy, Heddlu Gogledd Cymru, Cartrefi Conwy, Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, a 36 o gyflogwyr eraill yng ngogledd orllewin Cymru.

Bydd yr adroddiad ‘Buddsoddiad Ecwiti Carbon Isel’ arfaethedig yn cael ei ystyried gan Bwyllgor Pensiynau Cyngor Gwynedd ar 29 Gorffennaf. Mae’r adroddiad i’w gweld yma:

https://democracy.gwynedd.llyw.cymru/documents/s21526/LOW%20CARBON%20EQUITY%20INVESTMENT.pdf