Gofal cartref wedi ei deilwra i anghenion trigolion Gwynedd

Dyddiad: 24/07/2019
GofalCartrefHomeCare

Mae Cabinet Cyngor Gwynedd wedi penderfynu sefydlu model newydd ar gyfer gofal cartref yn y sir, gan roi pwyslais ar helpu pobl hŷn i fyw eu bywydau yn y modd maen nhw am ei fyw.

Dros y ddwy flynedd diwethaf, mae Cyngor Gwynedd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi bod yn cydweithio i ddatblygu’r ffordd mae gofal cartref yn cael ei ddarparu yn y sir.

Yn dilyn penderfyniad y Cabinet, y bwriad ydi ymestyn y model gofal cartref newydd trwy Wynedd, gyda disgwyliad y bydd y mater yn cael ei ystyried gan y Bwrdd Iechyd yn yr wythnosau nesaf.

Meddai’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Gofal Cyngor Gwynedd: “Mae gwaith da iawn eisoes wedi ei gynnal ar y cyd gyda’r Bwrdd Iechyd mewn cymunedau penodol i brofi ffordd newydd o weithio yn y maes yma.

“Yn draddodiadol, mae tuedd wedi bod i ganolbwyntio ar gwblhau tasgau penodol ar adegau penodol o’r dydd ac o fewn amserlen bendant. Ond wrth gwrs, tydi’r ffordd yma o weithio ddim yn rhoi llawer o hyblygrwydd i drafod a deall beth sy’n bwysig i’r unigolyn go iawn ac i weld yn union pa fath o gymorth gofal cartref maent ei angen.

“Ein bwriad wrth sefydlu model gofal cartref newydd i Wynedd ydi dod â’r holl asiantaethau a’r unigolion perthnasol at ei gilydd i weithio’n fwy effeithlon ar y lefel leol. Rydan ni eisoes wedi gweld trwy’r cynlluniau peilot fod hyn yn ein galluogi i gynnig cymorth sydd wedi ei deilwra’n fwy penodol i anghenion a dyheadau y bobl sydd yn derbyn y gofal cartref.”

Fel rhan o’r penderfyniad, y bwriad fydd sefydlu model newydd o ddarparu a chomisiynu gofal cartref ar sail is-ardaloedd yng Ngwynedd, gan gomisiynu ar y cyd gyda’r Bwrdd Iechyd yn ddibynnol ar eu penderfyniad maes o law.

Penderfynwyd hefyd i ofyn am gynnal marchnad gymysg a fyddai’n golygu y bydd y Cyngor yn parhau i ddarparu o leiaf hanner y farchnad gofal cartref mewn cymunedau yn y sir, ynghyd â chwmnïau arbenigol allanol mewn cymunedau eraill. Y bwriad fydd sicrhau fod y model newydd yn gwireddu’r amcanion o sicrhau gwell canlyniadau i bobl, gwella amodau a thelerau staff a chreu marchnad fwy cynaliadwy o ran gofal cartref yn y sir.

Mae Nefyn ym Mhen Llŷn yn un o’r ardaloedd sydd eisoes wedi peilota’r drefn newydd o weithio. Mae Ann Evans Hughes o’r ardal wedi bod yn derbyn gofal cartref yn dilyn anaf a chyfnod o rai misoedd yn yr ysbyty.

Meddai: “Doeddwn i erioed wedi gorfod cael gofalwyr o’r blaen ac wedi byw yn annibynnol iawn.

“Wedi trafod efo’r gweithiwr cymdeithasol, fe wnaethon ni benderfynu ar y math o gefnogaeth byddai ei angen ac mae pawb wedi bod yn ofalus iawn ohonai.

“Ar y cychwyn, roedd nyrs cymunedol yn dod atai hefyd. Ond rydw i ac mae’r staff hefyd yn trio gwneud siwr mod i’n gallu gwneud pethau fy hun hefyd gan mod i’n ddigon tebol, ond gan wybod fod y rhif ffon gen i os bydd angen unrhyw gymorth.

“Mae’r staff yn codi fy nghalon i, mae nhw mor bositif. Rwan maen nhw’n fy ngweld i’n gwella, maen nhw’n cael boddhad yn hynny gan eu bod nhw wedi cerdded efo mi ar hyd y daith. Nid yn unig maen nhw wedi fy helpu yn y gegin, rhoi dillad ar lein a sbwriel yn y bin, ond maen nhw wedi fy helpu i’n emosiynol hefyd – wedi helpu fi i ailadeiladu fy hyder.

“Mae yna ryddid iddyn nhw drafod, ac mae posib newid ac addasu yr help dwi’n ei gael. Wrth drafod efo nhw, dwi’n gallu trio pethau fy hun ond gan wybod fod yr help a’r gefnogaeth yna. Mae’r hyblygrwydd sy’n y system yn braf iawn. Mae’r drefn yma yn galluogi chi i newid fel sydd angen ac yn golygu na’r unigolyn sy’n bwysig. Mae pawb yn wahanol ac mae’n anghenion ni i gyd yn wahanol. Mae’n dangos parch i’r unigolyn.

“Dwi’n gallu gwneud mwy fy hun rwan ac mae hynny yn fy helpu i wella ac adennill hyder, sy’n fy nghryfhau i yn feddyliol ac emosiynol. Mae’n codi eich calon chi i weld eich hun yn dod yn eich blaen.

“Dwi’n gobeithio gallu dal i ddod ymlaen, adennill fy annibyniaeth eto. Dyma’r nod a dyna mae’n debyg ydi nod pawb.”

LLUN: Mae Ann Evans Hughes wedi bod yn derbyn gofal cartref