Galw am waith ymchwil i ystyried effaith tai haf

Dyddiad: 15/07/2019

Mae adroddiad fydd yn cael gyflwyno i Gabinet Cyngor Gwynedd yn gofyn am yr hawl i gynnal gwaith ymchwil i ystyried effaith tai haf ac yn benodol defnydd o dai sy’n cael eu gosod at ddefnydd gwyliau hunan-wasanaeth.

 

Bydd adroddiad fydd yn cael ei ystyried gan y Cabinet ar 23 Gorffennaf yn cyfeirio yn benodol at effaith dyfodiad busnesau fel Airbnb ar y farchnad dai yng Ngwynedd.

 

Mae’r adroddiad hefyd yn cyfeirio at reoliadau penodol sydd wedi ei gyflwyno mewn gwledydd eraill i fynd i’r afael a’r mater, ond fod diffyg rheoliadau cenedlaethol ar hyn o bryd o ystyried y cynnydd yn y defnydd o dai marchnad agored at ddefnydd gwyliau.

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

 

“Mae pryderon wedi bod ers amser am y nifer o dai haf mewn rhai ardaloedd o Wynedd, ond yn fwy diweddar mae’r diwydiant twristiaeth wedi esblygu gyda dyfodiad ac effaith cwmnïau fel Airbnb. Yn wir, mae adroddiad diweddar yn nodi fod hanner miliwn o westeion wedi aros mewn tai Airbnb yng Nghymru’r llynedd.

 

“Wrth gwrs, mae’r defnydd cynyddol o dai farchnad agored yn cael eu defnyddio at ddibenion gwyliau yn cael effaith ar y stoc dai leol sydd ar gael i drigolion Gwynedd ac mae’n anorfod o gael effaith ar brisiau tai yn lleol hefyd. O ganlyniad, rydw i’n awyddus ein bod yn gallu ystyried effaith hyn a gweld pa gamau y dylid eu cymryd ar lefel cenedlaethol a lleol.

 

“Tra’n cydnabod pwysigrwydd y sector twristiaeth i’r economi yn lleol, mae rhaid i ni ystyried yr effaith ar gyflenwad tai yn lleol. Ar hyn o bryd, mae diffyg gwirioneddol yng ngallu cynghorau i ymyrryd wrth i gartrefi llawn-amser gael eu newid yn dai haf neu ar gyfer defnydd gwyliau.

 

“Gogledd Iwerddon ydi’r unig wlad yn y Deyrnas Gyfunol sy’n rheoleiddio darparwyr llety gwyliau byr-dymor ar hyn o bryd – yno mae disgwyl fod unrhyw lety yn gorfod cyrraedd gofynion penodol er mwyn sicrhau tystysgrif cyn y gellir gweithredu fel busnes.

 

“Felly hefyd mewn dinasoedd fel Barcelona, Berlin, Amsterdam a Paris lle mae cynnydd aruthrol wedi bod wrth osod tai neu ystafelloedd mewn tai ar gyfer defnydd gwyliau tymor byr. Mae rheoliadau penodol wedi eu cyflwyno yno sy’n golygu fod rhaid cael trwydded twristiaeth cyn cynnig llety o’r fath.

 

“Ond, tra bod gwledydd eraill wedi cyflwyno newidiadau synhwyrol i reoli’r defnydd, does dim newid wedi bod yma yng Nghymru. Dyna pam mae’r adroddiad fydd yn cael ei ystyried gan y Cabinet yn galw am gynnal gwaith ymchwil manwl ar y sefyllfa yng Ngwynedd a thrwy Gymru, gan weithio gyda Sefydliad Cynllunio Tref Brenhinol Cymru a chyrff eraill i ystyried pa gamau y dylid eu cymryd i reoli’r sefyllfa.”

 

Bydd adroddiad Tai haf a chynllunio yn cael ei ystyried gan Gabinet Cyngor Gwynedd ar 23 Gorffennaf.