Cyngor Gwynedd yn agor uned dementia arbenigol yn Nefyn

Dyddiad: 17/07/2019
PlasHafan1.docx

Mae cartref preswyl Plas Hafan yn Nefyn wedi agor uned arbenigol newydd sydd wedi ei ddatblygu ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia.

 

Bydd uned ‘Tŷ Clyd’ yn sicrhau darpariaeth bwrpasol ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia yn yr ardal. Mae’n rhan o waith ehangach gan Gyngor Gwynedd i gynnig darpariaeth dementia mewn nifer o gartrefi preswyl mae’r awdurdod yn ei redeg.

 

Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Gofal Cyngor Gwynedd: “Mae’n wych gweld yr uned arbenigol yma yn agor ym Mhlas Hafan. Mae’r buddsoddiad yma yn rhan o’n gweledigaeth o weithio gyda phartneriaid yn y maes iechyd i gynnig gwasanaethau gofal arbenigol i bobl â chyflyrau fel dementia o fewn eu cymunedau ac mor agos ag sy’n bosib at deulu a ffrindiau.

“Gyda chynnydd yn y galw am y math yma o wasanaethau arbenigol a phrinder cyfleusterau penodol, mae pobl yn aml wedi gorfod gadael eu bro i gael y gofal maent ei angen. Rydw i’n falch ein bod yn gallu ymateb i’r awydd am ofal dementia yn fwy lleol, ac y bydd ardal Nefyn a Phen Llŷn yn elwa.

 

“Mae’r datblygiad yma yn Nhŷ Clyd yn rhan o waith ehangach gan y Cyngor mewn cymunedau ar draws Gwynedd, gydag uned debyg hefyd yn cael ei datblygu ym Mhlas Hedd ym Mangor ynghyd ag ymestyn y ddarpariaeth dementia ym Mryn Blodau yn Llan Ffestiniog a Llys Cadfan yn Nhywyn.”

 

Yn ystod yr agoriad swyddogol, cafodd y gwesteion a oedd yn cynnwys teuluoedd, Cadeirydd Cyngor Gwynedd y Cynghorydd Edgar Wyn Owen a Dr Arfon Williams sy’n feddyg teulu yn Nefyn, gyfle i weld y ddarpariaeth newydd.

 

Fel rhan o’r gwaith uwchraddio gwerth £200,000 ym Mhlas Hafan, mae rhan o’r cartref wedi ei addasu i fod yn addas i ddarparu cymorth arbenigol ar gyfer hyd at wyth o bobl gyda dementia. Mae gwaith tirlunio hefyd wedi ei gynnal i greu gardd addas i’r trigolion allu mwynhau’r awyr agored yn ddiogel.

 

Meddai Wendy Owen, sy’n rheoli Plas Hafan ar ran Cyngor Gwynedd: “Mae hwn wedi bod yn brosiect cyffrous iawn ac rydan ni’n falch iawn o weld yr uned arbenigol ar agor.

 

“Mi fydd y ddarpariaeth yma o fewn cartref Plas Hafan yn golygu y bydd pobl sy’n byw gyda dementia yn gallu derbyn y gofal a’r cymorth maen nhw ei angen mor agos ag sy’n bosib i adref. Mae hyn yn bwysig iawn gan y bydd yn golygu y gall trigolion aros yn agosach at deulu a ffrindiau gan gynnal y cyswllt pwysig yna cyn hired â phosib.”

 

Ychwanegodd Chris Lynes, Cyfarwyddwr Nyrsio Ardal y Gorllewin ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio mewn partneriaeth efo Cyngor Gwynedd i ddatblygu ein gwasanaethau dementia o fewn y gymuned.

 

“Mae datblygu unedau arbenigol yn golygu bydd pobl sy’n byw gyda dementia yn gallu derbyn y gefnogaeth maent ei angen mor agos a phosib i’w teulu.”

 

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar y prosiect hwn, gyda chyllid o Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru wedi’i ddefnyddio fel rhan o’r gwaith uwchraddio.

 

LLUN:

Aled Davies, Pennaeth Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant Cyngor Gwynedd; Wendy Owen, sy’n rheoli Plas Hafan; Cadeiryd y Cyngor, y Cynghorydd Edgar Owen a’r Prif Weithredwr, Dilwyn Williams yn ystod agoriad swyddogol Tŷ Clyd