Cynghorau Gwynedd ac Ynys Môn yn cymeradwyo Canllawiau Cynllunio Atodol

Dyddiad: 24/07/2019

Mae Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd o gynghorwyr Gwynedd ac Ynys Môn wedi pleidleisio’n unfrydol dros fabwysiadu canllawiau cynllunio atodol sydd ynghlwm â Chynllun Datblygu Lleol ar y Cyd y siroedd.

 

Mewn cyfarfod o’r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd sy’n cynnwys cynghorwyr  Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn, mabwysiadwyd Canllaw Cynllunio Atodol: Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy. Roedd hyn yn dilyn cyfnod ymgynghori cyhoeddus lle rhoddwyd ystyriaeth lawn i’r holl sylwadau a dderbyniwyd fel rhan o’r broses.

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd a Chadeirydd Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd:

 

“Rydw i’n ddiolchgar i bawb wnaeth gymryd y cyfle i gynnig sylwadau ar y canllaw cynllunio atodol yma fel rhan o’r ymgynghoriad cyhoeddus. Roedd y sylwadau yn gymorth mawr wrth benderfynu ar y canllaw terfynol sy’n rhoi arweiniad manwl ar sut i fynd ati i ystyried ac asesu’r effaith ar yr iaith Gymraeg wrth benderfynu ar gais cynllunio, lle mae’n berthnasol i’r cais hwnnw.

 

“Yn naturiol, mae ystyriaeth o’r iaith Gymraeg wedi bod yn ganolog i’r broses o baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd ac mae hyrwyddo a chefnogi’r defnydd o’r iaith yn rhan bwysig o strategaeth y Cynllun ..

 

“Y gwir ydi fod yna ddiffyg yn genedlaethol o ran methodoleg ar gyfer asesu’r iaith Gymraeg,  wrth ddelio gyda cheisiadau cynllunio. Ond gan fod yr iaith yn greiddiol i’r cynghorau yng Ngwynedd ac Ynys Môn, rydym wedi penderfynu arwain y ffordd a datblygu methodoleg manwl ar gyfer asesu’r effaith ar yr iaith wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio, lle mae’n berthnasol i’r cais hwnnw.”

 

Dywedodd y deilydd portffolio Cynllunio ar gyfer Cyngor Sir Ynys Môn, y Cynghorydd Richard Dew:

 

“Rydym yn hyderus fod polisïau’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn gadarn ac y bydd yn cynorthwyo’r broses o ganiatáu datblygiadau addas yn y ddwy Sir.

 

“Mae yna waith sylweddol wedi mynd mewn i greu’r canllawiau cynllunio atodol newydd. Byddent yn rhoi arweiniad clir i ddatblygwyr wrth iddynt ymdrin â’r Iaith Gymraeg ac yn rhoi’r sicrwydd bod materion ieithyddol yn derbyn sylw llawn a phriodol.

 

“Bydd y gwaith cyson o fonitro’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd hefyd yn darparu tystiolaeth defnyddiol pan ddaw i adolygu’r Cynllun a chynnig addasiadau posib os oes angen i’r dyfodol.”