Ymgyrch sbwriel plant ysgol ym Mhenygroes

Dyddiad: 11/07/2018

 BroLleu1

BroLleu2

BroLleu3Mae plant Ysgol Bro Lleu ym Mhenygroes wedi bod yn brysur yn ddiweddar yn creu posteri cymunedol lliwgar mewn ymgyrch i atal sbwriel.  

Roedd aelodau Cyngor yr Ysgol a Blwyddyn 5 yn awyddus iawn i rannu’r neges bod sbwriel yn difetha golwg y pentref ac yn niweidio’r amgylchedd. Mae’r posteri yn cyfleu'r neges yn glir, sef “Rhowch Sbwriel yn y Bin!” a byddent yn cael eu gosod o gwmpas y pentref.

Meddai’r Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Briffyrdd a Bwrdeistrefol, y Cynghorydd Gareth Wyn Griffith: “Gwych yw gweld bod plant ifanc lleol yn dangos eu bwriad i wella’u hamgylchedd yn llecynnau lleol yr ardal, ond hefyd yn fwy eang gyda’r neges o leihau llygredd yn y moroedd hefyd. Diolch yn fawr iawn iddyn nhw am eu hymdrechion haeddiannol.”

Dywedodd y Cynghorydd Judith Humphreys sy’n cynrychioli Penygroes ar Gyngor Gwynedd: “Diolch yn fawr iawn i Ysgol Bro Lleu ac i Trefi Taclus am gydlynu’r prosiect pwysig hwn. Llongyfarchiadau arbennig i’r plant am eu gwaith rhagorol – maent wedi ystyried y pwnc yn ofalus a thrwy waith celf maent wedi mynegi eu syniadau a’u safbwyntiau yn wych.

“Mae’n amlwg bod gofalu am yr amgylchedd a byw mewn pentref glân yn bwysig i’r plant, ac mae’r prosiect hefyd yn rhan o ymdrech ehangach leol i wella golwg ein cymuned er lles pawb.  Bydd mwy o wybodaeth am ymgyrchoedd codi sbwriel i’w weld ar dudalen Facebook Newyddion Penygroes News ac ar bapur bro Lleu.”

Nododd Dirprwy Bennaeth yr ysgol, Gareth Edwards: “Heddiw, yn fwy nag erioed, teimlwn ei bod hi’n bwysig codi ymwybyddiaeth ein pobl ifanc am effaith niweidiol sbwriel. Yn y newyddion yn ddiweddar, rydym wedi gweld effaith dinistriol plastig, felly teimlwn ei bod hi’n ddyletswydd arnom i addysgu ein plant i wneud y penderfyniadau cywir er mwyn gwarchod ein hamgylchedd ar gyfer y dyfodol.”

Dywedodd Erin Williams, disgybl ym Mlwyddyn 5 a greodd un o’r posteri: “Dwi'n falch iawn bod fy mhoster i wedi cael ei ddewis. Mae lleihau sbwriel yn bwysig iawn i mi yn ogystal a cadw'r amgylchedd yn lân. Gobeithio mi wneith pobl y pentref edrych ar y poster a penderfynu peidio taflu sbwriel.” 

Gall unrhyw un sy’n ei gael yn euog o daflu sbwriel mewn man cyhoeddus wynebu orchymyn llys a dirwy o hyd at £2,500. I adrodd am unrhyw achosion o dipio anghyfreithlon, cysylltwch gyda thîm gorfodaeth stryd Cyngor Gwynedd ar 01766 771000.

Am ragor o wybodaeth am gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd neu os byddech chi’n hoffi cychwyn grŵp cymunedol, cysylltwch gyda’r tîm ar  01766 771000 neu e-bostio trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru i ofyn am becyn cymunedol.

Lluniau:

1 - Jonathan Neale, Swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, Y Cynghorydd Judith Humphreys a Gareth Edwards, Dirprwy Bennaeth gyda rhai o’r disgyblion fu’n rhan o’r ymgyrch

2&3 – Rhai o’r posteri a grëwyd gan ddisgyblion Ysgol Bro Lleu