Rhybuddio am beryglon 'Tombstoning'

Dyddiad: 11/07/2018

Yn dilyn digwyddiad diweddar lle cafodd fideo yn dangos pobl ifanc yn neidio mewn i bwll chwarel yn Llanberis wedi cael ei rannu’n eang ar gyfryngau cymdeithasol, mae Heddlu Gogledd Cymru yn annog i rieni sicrhau eu bod nhw’n gwybod ble mae eu plant dros yr haf.

 

Mae plant yn cael eu rhybuddio eu bod yn wynebu marwolaeth neu anaf difrifol os ydynt yn neidio oddi ar greigiau i mewn i ddŵr hen bwll chwarael yn y pentref ar ôl i fideo ymddangos o blant yn neidio ac yn osgoi cael eu hanafu dros y penwythnos.

 

Meddai’r Rhingyll Dafydd Curry, Heddlu Gogledd Cymru: “Drwy gyfryngau cymdeithasol rydym wedi gweld achosion peryglus iawn lle mae’r rhai sy’n neidio yn risgio cael eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol – yn enwedig yn y clip diweddar sy’n dangos rhan o’r graig a’r llechi yn disgyn i mewn i’r dŵr yn Llanberis.

 

“Rydym yn annog plant a phobl ifanc i feddwl yn galed am eu hymddygiad. Gall beth all fod yn fentrus neu’n rhywbeth cyffrous ar y pryd gael canlyniad trychinebus a fydd yn effeithio teuluoedd a ffrindiau am byth.

 

“Er y gall fod yn demtasiwn neidio i mewn i’r pwll neu’r llyn agosaf er mwyn oeri ar ddiwrnod poeth, neu nofio mewn pyllau chwareli sydd eisoes wedi cau, gall y dŵr fod yn ofnadwy o ddwfn – weithiau hyd at 60 metr – a gall fod yn anodd iawn dringo allan oherwydd yr ochrau serth. Ynghyd â’r peryglon cysylltiedig â nofio heb oruchwyliaeth mewn mannau anghysbell, gall neidio oddi ar greigiau hefyd fod yn beryglus.

 

“Er nad ydym eisiau difetha hwyl pobl rydym yn gofyn i rieni wybod ble mae eu plant dros yr haf, er mwyn iddynt gael mwynhau eu hunain yn ddiogel a chyfrifol. Mae nifer o’r pyllau yma ar dir preifat felly dylai rhieni siarad a’u plant am beryglon tresbasu ar dir sydd hefo pyllau sy’n cynnwys peryglon megis dŵr tyfn a cerrynt.

 

Ychwanegodd y Rhingyll Curry: “Hoffem hefyd bwysleisio gall tymheredd y dŵr fod yn beryglus o oer – hyd yn oed yn ystod cyfnod tywydd poeth. Gall sioc o’r dŵr oer ei wneud yn anodd i nofwyr.”

 

Meddai’r Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Adran Datblygu Economaidd Cyngor Gwynedd: “Mae rhai o’r lluniau diweddar yr ydym wedi ei weld ar gyfryngau cymdeithasol yn dangos peryglon nofio mewn hen byllau chwareli. Felly rydym yn annog aelodau o’r cyhoedd i beidio â peryglu eu hunain drwy nofio neu neidio i mewn i hen byllau.

 

“Gall y pyllau yma fod â nifer o beryglon all achosi anaf difrifol ac mi all y basddwr fod yn llai nag y mae’n edrych. Dylid hefyd gofio gall tymheredd y dŵr fod yn beryglus o oer, hyd yn oed mewn cyfnod tywydd cynnes.

 

“Rydym yn apelio ar rieni i fod yn ymwybodol bod eu plant yn deall peryglon tresbasu ar hen safleoedd ac i osgoi nofio mewn unrhyw byllau neu lynnoedd all fod â pheryglon megis cerrynt neu dŵr hynod o ddwfn.”

 

Mae aelodau o’r tîm plismona cymunedol yn patrolio’r ardal a dylai unrhyw un sydd â phryderon gysylltu â PC 3097 Paul Williams ar 07989167492 neu SCC 3954 Nia Roberts ar 07974243266.