Rhybudd i beidio parcio carafanau modur dros nos ar draeth Morfa Bychan

Dyddiad: 31/07/2018
MorfaBychan1

Yn dilyn pryderon bod carafanau modur wedi eu parcio dros nos ar y traeth ym Morfa Bychan, mae staff Cyngor Gwynedd yn rhybuddio rheini sy'n parcio ar y traeth ar ôl 8pm y byddent yn derbyn dirwyon cyn bo hir.

 

Mae trigolion lleol a pherchnogion safleoedd carafanau a gwersylla gerllaw wedi mynegi pryder fod oerchnogion rhai carafanau modur wedi bod yn talu i gael mynediad i’r traeth yn ystod y dydd, ond yn aros ar y traeth dros nos. Nid yn unig y mae hyn yn cael effaith ar yr amgylchedd leol, mae’n golygu hefyd fod perchnogion y cerbydau yn aros dros nos heb ganiatâd.

 

Mae Cyngor Gwynedd wedi gosod arwyddion rhybuddio ychwanegol ar fynedfeydd y traeth gan rybuddio na fydd unrhyw gerbyd sydd wedi'i addasu ar gyfer cysgu ynddo yn cael caniatâd i aros ar y traeth dros nos.

 

Mae’r rheini sy’n parcio ar y traeth ar ôl 8pm yn cael eu cyfeirio i adael y safle gan swyddogion y Cyngor, gyda rhybudd cwrtais yn egluro y bydd methiant i gydymffurfio yn arwain at gosb o £50.

 

Meddai’r Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Datblygu’r Economi Cyngor Gwynedd: “Ein nod yw sicrhau y gall pawb sy'n ymweld â'n harfordir trawiadol fwynhau'r amgylchedd naturiol gwych. Oherwydd hyn, rydym yn annog perchnogion carafanau modur a cherbydau gwersylla a phob cerbyd wedi'i addasu ar gyfer cysgu i gydymffurfio â'r drefn a sicrhau nad ydynt yn defnyddio'r traeth fel safle gwersylla dros nos.

 

“Rydym wedi derbyn nifer o gwynion gan y gymuned leol a safleoedd gwersylla gerllaw yn cwyno fod carafanau modur a cherbydau gwersylla wedi bod yn parcio dros nos ar y traeth, ac mewn rhai achosion wedi bod yn defnyddio eu cyfleusterau preifat. Yn amlwg, nid yw hyn yn dderbyniol, ac mae wedi cael effaith niweidiol ar fusnesau lleol.”

 

Dywedodd Barry Davies, Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig Cyngor Gwynedd: “Rydym wedi cynnal cyfarfodydd gyda thrigolion a busnesau lleol, ac yn gobeithio y bydd ein hymdrechion i annog cerbydau gwersylla a charafanau modur i adael y traeth erbyn 8pm yn rhoi tawelwch meddwl iddynt, ac yn galluogi pawb sydd yn ymweld â’r traeth i fwynhau ein harfordir anhygoel.

 

“Fel rhan o’n hymdrechion i godi ymwybyddiaeth am y trefniadau newydd, mae swyddogion y Cyngor yn cyhoeddi hysbysiadau cwrtais yn y lle cyntaf i bob cerbyd sydd yn ymddangos yn addas ar gyfer cysgu ynddo. Dim ond i’r rheini sy’n anwybyddu’r rhybuddion fydd yn derbyn dirwyon.”

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Selwyn Griffiths, sy’n cynrychioli ward Gorllewin Porthmadog ar Gyngor Gwynedd: “Fel aelod lleol, rydw i’n falch iawn o weld y datblygiad yma. Mae yna bryder gwirioneddol wedi bod yn lleol am fod rhai berchnogion carafanau modur yn parcio ar y traeth dros nos. Rydw i’n gobeithio’n fawr y bydd y newid yma yn help i ddatrys y broblem ac yn annog y perchnogion i barchu’r rheolau a sicrhau nad ydynt yn parcio ar ôl 8pm.”

 

Mae Pamela Roberts, sy’n berchen ar wersyllfa Glan y Môr gerllaw yn croesawu’r trefniadau newydd.

 

Meddai: “Rydym yn gwerthfawrogi’r camau sydd wedi cael eu cymryd gan Gyngor Gwynedd. Fel gweithredwyr masnachol sy’n cyflogi pobl leol yn y gymuned, rydym yn gobeithio y bydd y cyhoedd yn cydymffurfio â'r gofynion ac yn ymatal rhag aros ar draeth y Greigddu dros nos. Cefnogwn y bwriad i gyhoeddi hysbysiadau cosb benodedig i'r rhai sydd ddim yn cydymffurfio, ond mae'n anffodus bod rhaid gwneud hyn o gwbl. Mae’r camau yn cael eu cymryd oherwydd yr effaith negyddol ar yr amgylchedd ac effaith negyddol ar fusnesau lleol.”

 

Gallai modurwyr sy'n methu â gadael y traeth o fewn amser ymarferol penodedig ar ôl cael cyfarwyddyd i wneud hynny dderbyn dirwy o hyd at £1,000.

 

LLUNIAU: Mae pryderon wedi bid am garafanau modur yn parcio dros nos ar y traeth ym Morfa Bychan