Prosiect ieuenctid Derwen yn ennill gwobr cenedlaethol

Dyddiad: 06/07/2018
Derwen1

Mae prosiect ieuenctid Derwen, sy’n cynnig gweithgareddau amrywiol i bobl ifanc gydag anableddau yng Ngwynedd wedi dod i’r brig yng Ngwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid Cymru 2018.

 

Cafodd y prosiect ei sefydlu gan dimau Derwen a Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Gwynedd er mwyn i bobl ifanc ag anableddau fedru magu hyder i gymryd rhan mewn gweithgareddau prif ffrwd, gyda sesiynau rheolaidd yn cael eu cynnal bob wythnos yng Nghaernarfon. Mae’r cynllun wedi dod i’r brig yng ngwobr ‘Hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth’ yng Ngwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid Cymru yn ddiweddar.

 

Mae’r prosiect yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau sydd yn cael eu dysgu drwy brofiadau addysgol anffurfiol megis sgiliau bywyd sy’n cynnwys coginio, siopa, croesi’r ffordd, diogelwch ar y we a chwaraeon.

Meddai Carina Elias o Gyngor Gwynedd, Arweinydd y prosiect: “Mae’r prosiect wedi rhoi nifer o gyfleoedd i bobl ifanc ennill cymwysterau mewn meysydd megis coginio, chwaraeon dan do, celf a drymio. Mae hyn yn golygu hyn fod pobl ifanc sydd ag anableddau yn cael yr un cyfle ac eraill i fynychu nosweithiau gwobrwyo sirol er mwyn dathlu eu llwyddiant.

 

“Mae’r prosiect yn gyswllt rhwng y gymuned o fewn yr ysgol a’r gymuned allanol, ac mae’n pontio’r ddwy drwy drefnu gweithgareddau ychwanegol megis noson wobrwyo fewnol, lle mae’r bobl ifanc yn gwneud posteri a pharatoi lluniaeth ar gyfer y noson.”

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain dros Wasanaethau Ieuenctid: “Mae’n wych gweld y gwasanaeth yn cael ei gydnabod mewn gwobrau cenedlaethol fel hyn. Llongyfarchiadau mawr i bawb sydd yn rhan o’r prosiect pwysig yma.

 

“Mae’r gwaith sy’n cael ei wneud o fewn y prosiect yma yn werthfawr iawn – mae’n rhoi cyfleodd allweddol i bobl ifanc efo anableddau ac mae’n rhan allweddol o’u datblygiad fel person.

 

“Fel Cyngor, rydan ni’n awyddus i alluogi pobl ifanc anabl i ddatblygu eu hunan-hyder a sgiliau, fel y gallan nhw fynd allan i’r byd i fyw eu bywydau i’w llawn botensial. Rydw i’n meddwl fod cefnogaeth prosiectau fel yma gan Derwen yn allweddol i’w datblygiad fel unigolion.

 

“Mae gwaith yn bwrw ymlaen ar hyn o bryd i ail-fodelu Gwasanaeth Ieuenctid y sir, ac rydym yn edrych ymlaen i gael ymgorffori mwy o gynlluniau fel yr hyn sy’n rhan o brosiect ieuenctid Derwen i weddill y gwasanaeth i’r dyfodol.”

 

Am ragor o wybodaeth am  wasanaeth Derwen, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Iechyd-a-gofal-cymdeithasol/Plant-a-theuluoedd/T%C3%AEm-Integredig-Plant-Anabl.aspx  

 

LLUN: Iolo a Gwynhelek a fu’n cynrychioli’r prosiect ieuenctid Derwen yn y gwobrau diweddar yng Nghaerdydd