Plant Dyffryn Ogwen mewn ymgyrch atal sbwriel

Dyddiad: 31/07/2018
DyffrynOgwen
Mae disgyblion Blwyddyn 8 Ysgol Dyffryn Ogwen wedi bod yn cymryd rhan mewn ymgyrch gymunedol i atal sbwriel yn ddiweddar. 

Roedd eu hymgyrch yn targedu ardaloedd o Fethesda ble mae sbwriel ac ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi cael ei adrodd yn aml, ac roedd yn rhan o bartneriaeth o grwpiau lleol oedd yn ymdrechu i godi ymwybyddiaeth ar effaith sbwriel a phlastig ar yr amgylchedd.

Ar ran yr ysgol, meddai’r Dirprwy Bennaeth Richard Smith: “Roedd y plant ychydig yn amheus o werth y prosiect ar y dechrau, ond yn dilyn eu hymdrechion haeddiannol allan yn y gymdeithas a’r drafodaeth cawsant gyda’n partneriaid, gwelsom newid positif yn eu hagwedd.

“Yn Ysgol Dyffryn Ogwen rydym o’r farn ei fod yn bwysig i addysgu’r plant yn uniongyrchol mewn materion amgylcheddol, megis sut mae ein harferion heddiw yn effeithio ar ein hamgylchedd byd-eang yfory. Hoffwn ddiolch i’n partneriaid am rin galluogi i gyflawni’r ymgyrch yn ddiogel ac effeithiol.”

Dywedodd Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Gareth Wyn Griffith: “Mae Trefi Taclus yn hapus iawn i fedru helpu'r ymgyrch arbennig hon gan ddisgyblion Ysgol Dyffryn Ogwen. Mae’n wych gweld ein cymuned o bobl ifanc yn dangos eu parodrwydd i ddelio a’r broblem hwn - wedi’r cyfan, eu cenhedlaeth nhw fydd rhaid gorfod delio gydag effeithiau’r llygredd yn y dyfodol.”

Meddai’r Cynghorydd Gwynedd lleol, Rheinallt Puw: “’Rwyf yn hapus iawn i weld bod rhai o’n preswylwyr ieuengaf wedi bod yn weithgar iawn wrth daclo’r broblem sbwriel ym Methesda.  Mae hwn yn esiampl arbennig o addysg yn ymestyn allan o’r ysgol i mewn i’r gymdeithas, a bydd hyn heb os yn dwyn ffrwyth yn y dyfodol. Pob clod i bawb yn yr ysgol am eu gweledigaeth amgylcheddol yn y fenter hon.”

Gall unrhyw un sydd yn ei gael yn euog o daflu sbwriel mewn man cyhoeddus dderbyn gwŷs i fynd gerbron llys a derbyn dirwy o £2,500.

Am fwy o wybodaeth am gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd neu os ydych eisiau dechrau grŵp cymunedol, cysylltwch gyda’r Tîm ar 01766 771000 neu e-bostio trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru os am wneud cais am becyn cymunedol.

Mae menter Trefi Taclus yn cael ei ariannu gyda grant gan Lywodraeth  Cymru, sydd â’r bwriad o wella’r amgylchedd leol yng Nghymru.

LLUN: Rhai o’r rheini fu’n cymryd rhan yn yr ymgyrch atal sbwriel yn ardal Dyffryn Ogwen