Gweithgareddau Haf i bobl ifanc Dyffryn Nantlle

Dyddiad: 20/07/2018
Dyffryn-Nantlle

Mae’r haf yn gallu bod yn hir. Ond yn ystod mis Gorffennaf ac Awst eleni bydd llu o weithgareddau yn cael eu cynnig i blant a phobl ifanc Dyffryn Nantlle fel rhan o ‘Ha’ Pen Hapus! 2018’.

Mae yna gyfle i blant a phobl ifanc gymryd rhan mewn pob math o chwaraeon, i ddysgu am archaeoleg, i gael tro ar bysgota ac i fynychu cwrs ffilm i enwi ond rhai o’r pethau sydd ar y rhaglen.

Nôl ym mis Mawrth daeth unigolion, grwpiau a mudiadau at ei gilydd i drafod sut y gellid darparu rhaglen cynhwysfawr ac eang i bobl ifanc yr ardal dros yr haf.

Ynghyd a Nia Gruffydd, Rheolwr Llyfrgelloedd Gwynedd, Y Cynghorydd Judith Humphreys, Penygroes a’r Cynghorydd Craig ab Iago, Llanllyfni, sydd wedi bod yn egnïol iawn o ran cydlynu pethau, daeth nifer o gyrff a grwpiau at ei gilydd i gynnig cymorth i’r fenter. Mae’r partneriaid yn cynnwys Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid a Gwasanaeth Hamdden Cyngor Gwynedd, Swyddog Adfywio lleol, cartref preswyl Plas Gwilym, Y Bont, Grŵp Cynefin, Antur Nantlle, Dyffryn Nantlle 2020, Ysgol Dyffryn Nantlle, Iwth Pen, Ymddiriedolaeth Archeoleg Gwynedd, Heddlu Gogledd Cymru a mwy.

Er bod y trafodaethau a’r trefniadau wedi canolbwyntio ar weithgareddau’r haf hyd yn hyn, mae’r wŷl yn rhan o weledigaeth ehangach, un sydd yn gweld pobl ifanc yn cymryd rôl flaenllaw o ran arwain y broses o drefnu a thrafod pethau sydd yn bwysig iddyn nhw.  

Meddai Nia Gruffydd, Rheolwr Llyfrgelloedd Gwynedd: “Sylwais bod nifer o bobl ifanc yn dod i lyfrgell Penygroes i ymholi a oedd yna weithgareddau yn cael eu cynnal yn yr ardal. Felly penderfynodd grŵp ohonom i wneud rhywbeth ynghylch hyn ac i weithredu a gwneud pethau digwydd.

“Ffrwyth yr ymdrech hyn ydi ‘Ha Pen Hapus, sydd yn gam pwysig ymlaen o ran darparu gweithgareddau i blant a phobl ifanc yr ardal, ac i nhw yn y pendraw i arwain ar hyn.”

Dywedodd y Cynghorydd Judith Humphreys, Penygroes: “Mae rhaglen Ha’ Pen Hapus yn deillio o unigolion a grwpiau neu fudiadau yn cydweithio. Hyderaf y bydd plant a phobl ifanc yr ardal yn gwneud y mwyaf o’r gweithgareddau ar y rhaglen sydd, dwi’n gobeithio, yn cynnig rhywbeth i bawb.”

Meddai Craig ab Iago, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Ieuenctid: “Mae’n wych gweld cymaint o wahanol weithgareddau fydd ar gael i blant a phobl ifanc yr ardal dros yr Haf yma. Mae’n gyfle ffantastig iddynt ddatblygu pob math o sgiliau, i ddysgu am wahanol bethau ac i drio gwahanol fathau o chwaraeon. Gobeithiaf y byddant yn cael llawer o hwyl drwy wneud hyn.”

Mae angen cofrestru ar gyfer rhai o’r gweithgareddau o flaen llaw. Mae’r digwyddiadau am ddim oni nodir yn wahanol.

I weld rhestr llawn o’r gweithgareddau ewch i: www.gwynedd.llyw.cymru/hafnantlle

Llun: Cefn Chwith i’r dde: Carina Lyn Elias , Gweithiwr Ieuenctid a Chymuned , Cyngor Gwynedd, Jessica Kavanagh, Swyddog Pobol Ifanc Egniol , Cyngor Gwynedd, Hannah Hughes, Swyddog Chwaraeon am Oes, Alwen Watkin , Pennaeth Ysgol Dyffryn Nantlle, Iola Parry , Swyddog Cefnogi Teuluoedd, Gareth Jones, Swyddog Tai o Gartrefi Cymunedol Gwynedd a Judith Humphreys, Cynghorydd Penygroes. Blaen: Disgyblion Ysgol Dyffryn Nantlle.