Grŵp hybu natur yn hel sbwriel ger y Fenai

Dyddiad: 05/07/2018
Cymdeithas Edward Llwyd

Daeth oddeutu deg o aelodau Cymdeithas Edward Llwyd at ei gilydd yn ddiweddar i geisio gwneud eu rhan i lanhau’r ardal gan gasglu sbwriel ar ochr y Fenai ar noson braf.

Yn ôl y grŵp, roedd y profiad yn un cadarnhaol iawn a oedd wedi ei gwireddu gan y gallu i fenthyg yr offer priodol gan brosiect Trefi Taclus Cyngor Gwynedd. Didolwyd y sbwriel gan yr aelodau er mwyn galluogi’r Cyngor i ailgylchu’r gwastraff.

Mae sbwriel yn gallu cael effaith niweidiol ar fywyd gwyllt, ac mae effaith plastig ar y moroedd yn hysbys iawn erbyn hyn. Gall gwydr fod yn beryg hefyd gan achosi niwed i unigolion sy’n sathru arno, neu achosi tân pan mae’r haul yn gryf.

Gall tuniau a photeli ymddwyn fel trap i anifeiliaid, ac mae rhaffau a rhwydi plastig yn medru rhwymo’n hawdd o amgylch adar a physgod. Ynghyd a’r problemau hyn, mae sbwriel a blerwch yn adlewyrchu’n wael ar ein hagweddau tuag y blaned.

Meddai John Griffith, aelod o’r Gymdeithas: “Cawsom noson gymdeithasol ac mae tua milltir o draeth Y Fenai yn lanach, ac efallai, efallai, fod yna un anifail gwyllt yn fyw o herwydd. Profiad positif iawn fydd, mwy na thebyg, yn siŵr o ddigwydd eto. Diolch i Trefi Taclus am y cymorth.”

Ychwanegodd y cynghorydd lleol Peter Anthony Garlick: “Dwi’n ddiolchgar iawn i’r gwirfoddolwyr am fynd i gasglu’r blerwch wrth y Fenai. Mae sbwriel yn dod i mewn gyda’r môr a hefyd gyda phobl yn bwyta bwydydd sydyn yn yr ardal hon. Mae hefyd yn ardal dda i fywyd gwyllt felly diolch eto iddyn nhw am bigo’r blerwch i fyny.”

Meddai Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Gareth Wyn Griffith: “Hoffwn ddiolch i Gymdeithas Edward Llwyd am eu cyfraniad at wella’r amgylchedd lleol ger y Fenai yng Nghaernarfon. Mae menter Trefi Taclus y Cyngor yn awyddus iawn hefyd i helpu grwpiau gwirfoddol cyffelyb i wireddu eu hamcanion i wella’u cymunedau trwy.”

Gall unrhyw un sy’n ei gael yn euog o daflu sbwriel mewn man cyhoeddus wynebu orchymyn llys a dirwy o hyd at £2,500. I adrodd am unrhyw achosion o dipio anghyfreithlon, cysylltwch gyda thîm gorfodaeth stryd Cyngor Gwynedd ar 01766 771000.

Am ragor o wybodaeth am gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd neu os byddech chi’n hoffi cychwyn grŵp cymunedol, cysylltwch gyda’r tîm ar  01766 771000 neu e-bostio trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru i ofyn am becyn cymunedol.

Mae Cymdeithas Edward Llwyd ar gyfer pawb sydd â diddordeb ym myd natur, ac yn amgylchedd a threftadaeth naturiol Cymru; eu hamcan yw cynyddu ymwybyddiaeth, dealltwriaeth a gwerthfawrogiad ohonynt. Maent hefyd yn ymdrechu i hybu’r defnydd o’r Gymraeg yn y meysydd amgylcheddol. Mae mwy o wybodaeth am Gymdeithas Edward Llwyd ar gael yma: www.cymdeithasedwardllwyd.cymru

LLUN: Aelodau o Gymdeithas Edward Llwyd a fu wrthi yn casglu sbwriel