Dathlu blwyddyn gyntaf yn yr Ysgol Glancegin newydd

Dyddiad: 16/07/2018
Glancegin1

Mae seremoni wedi ei chynnal yn Ysgol Glancegin ym Mangor i nodi’r flwyddyn gyntaf ers i ddisgyblion ddechrau mynychu adeilad newydd yr ysgol gynradd yn ardal Maesgeirchen.

 

Roedd Cadeirydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Annwen Hughes yn rhan o’r digwyddiad i ddathlu’r achlysur, a cafwyd cyflwyniad gan rhai o ddisgyblion yr ysgol.

 

Cafwyd cyfle i glywed am y buddsoddiad sylweddol gwerth £5.1 miliwn i adeiladu’r Ysgol Glancegin newydd sy’n cynnig amgylchedd dysgu o’r radd flaenaf i ddisgyblion yr ardal. Mae’r prosiect wedi ei gydariannu gan Gyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru.

 

Meddai Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Gareth Thomas: “Roedd hi’n braf iawn gweld y disgyblion yn mwynhau yng nghartref newydd Ysgol Glancegin. Mae’n amlwg fod y disgyblion yn gwneud y mwyaf o’r buddsoddiad sylweddol a’r cyfleusterau newydd sbon sydd bellach ar gael i blant yr ardal.

 

“Fel Cyngor, rydan ni’n awyddus i sicrhau fod disgyblion mewn cymunedau ar draws y sir yn gallu elwa ar gyfleusterau o’r radd flaenaf ac mae’r Ysgol Glancegin newydd yn enghraifft wych o hynny.

 

“Mae’r ysgol bellach yn cynnwys mannau dysgu yn yr awyr agored sy’n cynnig profiadau newydd cyffrous i’r plant a’r staff. Mae’r ysgol hefyd yn cynnwys lleoedd chwarae newydd ac yn cynnig gwell amgylchedd ar gyfer gofal bugeiliol i ddisgyblion a theuluoedd.”

 

Ychwanegodd Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams: “Wedi ei gefnogi gyda £2.5 miliwn gan Lywodraeth Cymru, mae’r adeilad gwych newydd yma yn gwneud gwahaniaeth mawr i disgyblion a staff. Mae hwn bellach yn amgylchedd addysgu gwirioneddol 21ain ganrif, gyda’r cyfleusterau sydd eu hangen i drawsnewid dysgu ac addysgu a chwrdd a gofynion addysg cyfrwng Cymraeg.

 

“Mae ein Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif yn cynrychioli’r buddsoddiad mwyaf yn ein hysgolion a’n colegau ers y 1960au.

 

“Trwy fuddsoddi ochr yn ochr gydag awdurdodau lleol a cholegau addysg bellach, rydym wedi llwyddo i greu adeiladau sy’n cwrdd ag anghenion dysgwyr, athrawon a’r gymuned ehangach gan gynnig y math o gyfleusterau sydd wirioneddol yn cwrdd a disgwyliadau’r 21ain Ganrif.”

 

Gan fod yr Ysgol Glancegin newydd wedi ei chodi gerllaw adeilad yr hen ysgol a oedd yn dyddio’n ôl i’r 1960au, cafodd y disgyblion gyfle i gyfrannu at ddyluniad yr ysgol a chadw llygad fanwl ar y datblygiadau.

 

Meddai Pennaeth Ysgol Glancegin, Gareth Jones: “Mae’r holl broses wedi bod yn brofiad cyffrous iawn i ddisgyblion a staff yr ysgol gan eu bod wedi gallu gweld y safle ar wahanol gyfnodau o’i dylunio a’i hadeiladu.

 

“Yn sicr, mae’r disgyblion a staff wrth eu boddau yn yr ysgol newydd ac mae’r  disgyblion eisoes yn elwa’n fawr o’r adeilad newydd a’r cyfleusterau gwych sy’n cael eu cynnig.”

Mae'r ysgol newydd yn cynnwys ystafelloedd dosbarth modern gyda’r adnoddau diweddaraf, ardaloedd chwarae newydd yn ogystal â mannau dysgu yn yr awyr agored.  

LLUNIAU: Cafwyd seremoni hwyliog yn Ysgol Glancegin ym Mangor i nodi’r flwyddyn gyntaf ers i ddisgyblion ddechrau mynychu adeilad newydd