Cynghorwyr yn gweld tîm ar y cyd newydd ar waith

Dyddiad: 13/07/2018
Fforwm Bangor Ogwen

Yn ddiweddar, mae aelodau o Fforwm Bangor Ogwen Cyngor Gwynedd wedi cael cyfle i ymweld â thîm adnoddau cymunedol yr ardal sy’n dwyn ynghyd staff iechyd arbenigol o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr gyda swyddogion gofal cymdeithasol y Cyngor.

 

Yn ystod yr ymweliad gyda’r tîm sydd wedi eu lleoli yn Intec ar Barc Menai ger Bangor, cafodd y cynghorwyr lleol gyfle i drafod a chlywed am y gwaith sy’n digwydd yn yr ardal.

 

Roedd cael mynd draw i gyfarfod gyda’r staff yn gyfle i glywed am sut mae’r gweithio ar y cyd yn cyflwyno ffordd newydd ac integredig o weithio er budd y cyhoedd a’r staff. Mae’r gwaith yn ardal Bangor a Dyffryn Ogwen yn dilyn trefn debyg a gafodd ei gyflwyno gyntaf yn ardal Eifionydd o’r sir ac mae’n rhan bwysig yn y gwaith o foderneiddio gwasanaethau iechyd a gofal lleol ar draws y sir.

 

Dywedodd y Cynghorydd Elin Walker Jones, Cadeirydd Fforwm Bangor Ogwen Cyngor Gwynedd: “Braf iawn cael cyfarfod tîm Oedolion Bangor yn ddiweddar a chlywed am y gwaith gwych sy’n mynd ymlaen ar y cyd rhwng yr asiantaethau gwahanol. Hyderwn fod cydweithio yn creu cyfleoedd i wella gwasanaethau i’n cwsmeriaid.”

 

Ychwanegodd Angharad Jones o Gyngor Gwynedd sy’n aelod o’r tîm integredig newydd: “Mae cyd-leoli gyda'r gwasanaeth iechyd ym Mangor wedi bod yn ddatblygiad positif dros ben. Rydym yn gallu cyd-weithio yn fwy effeithiol ym maes fel hybu gwaith ymyrraeth buan ac mae hefyd yn caniatau rhannu gwybodaeth perthnasol. Yn sicr, mae hyn wedi arwain at well dealltwriaeth o anghenion gwahanol ardaloedd a chymunedau lleol o fewn Bangor.”

 

Meddai’r Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros faes Oedolion ac Iechyd: “Rydw i’n falch iawn fod aelodau o Fforwm Bangor Ogwen wedi cael y cyfle i weld drostynt eu hunain y gwaith arbennig sy’n digwydd yn y maes allweddol yma. 


“Y bwriad wrth i ni ddatblygu’r gwasanaethau gofal cymdeithasol ac iechyd integredig ydi sicrhau fod pobl Gwynedd yn ganolog i’r gwasanaethau y maent yn ei dderbyn. Wrth wneud hyn, rydan ni’n gallu gwneud yn siwr fod y gwasanaethau sy’n cael ei ddarparu yn cwrdd ag anghenion a disgwyliadau penodol y preswylydd ac yn canolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw.”

 

Dywedodd Cyfarwyddwr Ardal Gorllewin Cynorthwyol Gwasanaethau Cymunedol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Eleri Roberts: “O dan ein cynlluniau i ddarparu mwy o ofal yn nes at y cartref, mae nifer o Dimau Adnoddau Cymunedol (CRT) yn cael eu sefydlu i sicrhau mynediad i wasanaethau, cefnogaeth a chyngor yn lleol. Bydd pum Tîm Adnoddau Cymunedol yng Ngwynedd, gyda’r tîm yn Intec yn un ohonynt.

 

"Bydd y timau hyn yn darparu gofal integredig (iechyd, gofal cymdeithasol a gwasanaethau'r trydydd sector ochr yn ochr â phartneriaid eraill) i bobl yn nes at eu cartref a'u cymuned.

 

"Bydd y Timau Adnoddau Cymunedol yn darparu gwasanaeth mwy cydlynol ac sy'n canolbwyntio ar y person a bydd yn hwyluso gwell cyfathrebu, cydlynu gofal, ac asesiadau integredig.”

 

Bwriad y dull integredig yma o ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal lleol yw i foderneiddio’r ddarpariaeth fel mai’r hyn sy’n bwysig i aelodau unigol o’r cyhoedd sy’n ganolog i’r gwasanaeth sy’n cael ei ddarparu. Fel rhan o’r cynllun, mae staff y Cyngor a’r Bwrdd Iechyd yn gallu rhannu gwybodaeth yn haws, sy’n golygu eu bod yn gallu darparu gwasanaethau yn gynt i aelodau’r cyhoedd.

 

LLUN: Aelodau o Fforwm Bangor Ogwen Cyngor Gwynedd yn ystod yr ymweliad diweddar gyda’r tîm integredig newydd ar gyfer yr ardal