Adrefnu darpariaeth addysg gynradd ym Mangor

Dyddiad: 04/07/2018

Mae Cabinet Cyngor Gwynedd wedi cefnogi adroddiad sy’n argymell adeiladu ysgol newydd sbon ar gyfer Ysgol y Garnedd, gan fuddsoddi cyfanswm o £12.7 miliwn yn addysg gynradd Bangor.

 

Fel rhan o’r argymhelliad, roedd yn cymeradwyo cau ysgolion Babanod Coedmawr a Glanadda, a chynnig lle i’r disgyblion yn Ysgol y Garnedd (yn ddarostyngedig ar ddewis rhieni). Byddai’r datblygiad yn golygu cynyddu capasiti’r Garnedd i 420 disgybl, a hynny mewn adeilad modern newydd ar safle gerllaw’r ysgol bresennol.

 

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd:

 

“Mae’r cynllun yma yn cynnig cyfle cyffrous i wella darpariaeth addysg gynradd ym Mangor. Hoffwn ddiolch i bawb wnaeth gymryd yr amser i gyfrannu at yr ymgynghoriad statudol – fe gafodd yr holl sylwadau a gyflwynwyd eu hystyried yn fanwl.  

 

“Ar ôl ystyried yr holl sylwadau, rydym yn teimlo mai’r opsiwn yma a fydd yn golygu buddsoddi £12.7 miliwn yn addysg gynradd dinas Bangor ydi’r ffordd orau ymlaen.

 

“Tra’n cydnabod fod unrhyw gynllun sy’n ystyried cau safleoedd unigol yn benderfyniad anodd, mae’r opsiwn yma yn cynnig cyfle cyffrous i ni ddatblygu adeilad cynradd newydd o’r radd flaenaf ar gyfer yr ardal yma o Fangor, a bydd y ddarpariaeth newydd yma o fudd i nifer sylweddol o blant yr ardal.”

 

Yn dilyn cyfarfod y Cabinet ar 3 Gorffennaf, bydd rhybuddion statudol ynglŷn â’r cynnig yn cael eu rhyddhau a’r cyfnod statudol gwrthwynebu yn cael ei gynnal maes o law. Yn dilyn y cyfnod gwrthwynebu, bydd y mater yn cael ei gyflwyno gerbron Cabinet y Cyngor am benderfyniad terfynol.

 

Mae Cyngor Gwynedd wedi sicrhau buddsoddiad o £12.7 miliwn i foderneiddio darpariaeth addysg gynradd yn ninas Bangor. Mae hyn yn cynnwys cyfraniad o £6.3 miliwn gan Lywodraeth Cymru i alluogi’r Cyngor i adolygu a gwella’r ddarpariaeth addysg. Mae ymrwymiad hefyd gan gwmni datblygu tai Redrow, fel rhan o gytundeb ar gyfer datblygiad newydd Goetre Uchaf ym Mhenrhosgarnedd.