Ymgyrch disgyblion Tanygrisiau i lanhau'r gymuned

Dyddiad: 07/07/2017
Tanygrisiau

Pan welodd blant Ysgol Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog, baw cwn ar lwybrau a phalmentydd ger eu hysgol fe benderfynasant neud rhywbeth amdano. Roeddent hefyd yn awyddus i daclo’r broblem sbwriel yn y gymdeithas, ac felly fe alwasant, drwy’r Dref  Werdd, Swyddog Trefi taclus Cyngor Gwynedd i ddod i’w helpu gyda’u hymgyrch.

Roedd y Swyddog hwnnw, sef Jonathan Gwyn Neale, wedi ymweld â’r ysgol y llynedd gyda Sioe Deithiol Trefi Taclus, sydd wedi bod yn ymweld ag ysgolion y sir i godi ymwybyddiaeth am yr amgylchedd lleol.  Ac felly roedd y plant yn awyddus iawn i droi eu llaw at ddatrys y problemau trwy greu posteri i amlygu’r problemau amgylcheddol yn y pentref.

Meddai’r Cynghorydd Gwynedd lleol Annwen Daniels: “Mae plant Tanygrisiau yn gwybod beth maen nhw eisiau pan mae’n dod i’w hardal leol - amgylchedd glân a diogel i ddarganfod a chwarae ynddi, ac felly mae’n wych eu bod wedi lleisio eu barn ar y problemau sbwriel a baw cŵn. Mae Tanygrisiau yn le unigryw i blant tyfu fyny felly pam sydd rhaid iddynt oddef baw cŵn a sbwriel?”

Dywedodd Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol Gwynedd, y Cynghorydd Gareth Wyn Griffith “Mae’r posteri yma’n lliwgar iawn ac yn cael y neges drosodd mewn modd dylai wneud i bobl feddwl pa fath o amgylchedd leol yr ydym eisiau i’n plant. Mae tirwedd hanesyddol Tanygrisiau yn ddramatig a dwi’n siŵr ei fod  yn  le arbennig i dyfu fyny, felly beth am helpu plant Ysgol Tanygrisiau i’w wneud yn lân a thaclus.”

Tra bod Gwynedd yn cymharu’n dda gydag ardaloedd eraill o Gymru o ran glendid strydoedd, mae sbwriel a’i effeithiau yn dal i fod yn broblem mewn rhai cymunedau. Mae pobl sy’n ymddwyn yn anghyfrifol a lluchio sbwriel mewn unrhyw leoliad cyhoeddus yn troseddu a gall person sy’n ei gael yn euog wynebu dirwy o hyd at £2,500.

Mae nifer o gŵn wedi eu heintio a pharasitiaid gall fod yn niweidiol i bobl, yn enwedig i blant. Clefyd yw Toxocariasis wedi ei achosi gan wyau pryfaid toxocara yn cael eu trosglwyddo o gŵn i bobl drwy faw a gwastraff ci wedi ei heintio. Gall y clefyd arwain at salwch neu hyd yn oed dallineb.

Yng Ngwynedd, mae mynd a chi i ardal chwarae plant penodedig, tir ysgolion, cae chwaraeon, i draethau penodol (Ebrill - Medi) neu adael eich ci wastraffu mewn ardal gyhoeddus yn dramgwydd troseddol. Mae troseddwyr yn agored i dderbyn dirwy £100 ac os yw rhywun yn pallu neu’n methu talu, gall hyn arwain at orchymyn cwrt a dirwy hyd at £1,000. 

Am fwy o wybodaeth ynghylch ymgyrch Cyngor Gwynedd, Trefi Taclus, cysylltwch ag aelod o’r tîm yn 01766771000 neu gyrrwch e-bost i trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru

Mae cynllun Trefi Taclus yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda’r nod o wella ansawdd yr amgylchedd yn lleol.