Trigolion Abergwyngregyn yn dod ynghyd i daclo sbwriel

Dyddiad: 18/07/2017
Abergwyngregyn

Mae gwirfoddolwyr lleol yn Abergwyngregyn wedi dod ynghyd fel rhan o ymgyrch barhaus i fynd i’r afael â phroblem sbwriel yn eu cymuned.

Mae’r grwp sydd yn cynnwys ryw 25 o breswylwyr a ffrindiau,  yn cynnal sesiwn lanhau yn yr ardal o leiaf un neu ddwy waith y flwyddyn i gynnal edrychiad y pentref hanesyddol, gyda’r offer glanhau wedi ei fenthyg gan gynllun Trefi Taclus Gwynedd.

 Yn ystod y sesiwn diweddaraf, casglodd y gwirfoddolwyr 20 o fagiau ysbwriel, a oedd mwya’r siom yn cynnwys nifer o fagiau gyda baw cŵn oedd wedi cael ei daflu yn ddiofal o lwybrau ar gyrion y pentref. Cafodd y bagiau sbwriel eu casglu yn dilyn y digwyddiad gan dîm glanhau strydoedd Cyngor Gwynedd.

 Ar ran y grŵp lleol, meddai’r Athro Carwyn Jones: “Rydym yn gymysgedd o breswylwyr a ffrindiau Aber sy’n teimlo balchder mawr yn ein cymuned a’n cefn gwlad leol. Gydag oddeutu 50,000 o bobl yn ymweld â’r Rhaeadr Fawr pob blwyddyn, roeddem yn teimlo ei fod yn bwysig cynnal apêl weledol yr ardal, ynghyd a sicrhau ei fod yn lle braf i fyw. Mae’r grŵp yn ddiolchgar iawn i bawb a fu’n helpu ac i Aziz am ddarparu’r lluniaeth.”

 Meddai’r Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Gareth Wyn Griffith: “Hoffwn longyfarch trigolion Abergwyngregyn am eu hymdrechion i gynnal a chadw harddwch arbennig y pentref hwn. Mae balchder bro wrth wraidd ymgyrchoedd o’r fath ac mae hwn yn esiampl wych o ymdrechion clodwiw'r gymuned i gadw eu milltir sgwâr yn lan a thaclus.”

Ychwanegodd y Cynghorydd lleol, Dafydd Meurig: “Mae’n siomedig iawn bod rhai pobl yn diystyru prydferthwch y pentref  hwn trwy adael eu blerwch o sbwriel a baw cŵn. Ond rwy’n falch iawn bod y trigolion lleol wedi dangos eu balchder bro a’u hymdrech wrth iddynt lanhau’r gymuned o’r sbwriel hwn.   Maent yn haeddu tipyn o glod am eu hymdrechion.”

Gall unrhyw un sydd yn ei gael yn euog o daflu sbwriel mewn unrhyw fan cyhoeddus dderbyn gwŷs i’r llys a dirwy o hyd at £2,500. I adrodd am unrhyw achos o daflu sbwriel yn anghyfreithlon, cysylltwch gyda thîm gorfodaeth stryd Cyngor Gwynedd ar 01766 771000.

Mae cynllun Trefi Taclus Gwynedd yn cael ei ariannu drwy grant gan Lywodraeth Cymru sy’n anelu i wella'r amgylchedd lleol.

Am fwy o wybodaeth am gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd neu wybodaeth am sut i gychwyn grŵp cymunedol eich hun, cysylltwch gyda’r tîm ar 01766 771000 neu e-bostio trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru i wneud cais am becyn cymunedol.