Gŵyl Lechi Ysgol Dyffryn Nantlle

Dyddiad: 19/07/2017

Bydd disgyblion Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes yn cynnal Gŵyl Lechi cyn diwedd tymor yr haf er mwyn dathlu treftadaeth chwarelyddol y dyffryn a chyfrannu at y gwaith o godi ymwybyddiaeth am y cais i ddenu Statws Safle Treftadaeth y Byd UNESCO i’r diwydiant.

 Mae disgyblion ieuengaf yr ysgol wedi bod yn astudio effaith y diwydiant llechi ar y dyffryn a’r cymunedau lleol yn ystod wythnosau ola’r tymor.  Mae nhw hefyd wedi ymweld â’r Amgueddfa Lechi yn Llanberis a Chastell Penrhyn yn Llandygai ac wedi cymryd rhan mewn gweithdai drama, cerddoriaeth a barddoniaeth er mwyn dysgu rhagor a dathlu hanes y diwydiant chwarelyddol yn Nyffryn Nantlle.

 Bydd yr ŵyl yn cynnwys arddangosfeydd, perfformiadau, paned a mwy trwy'r prynhawn a'r gyda'r nos, a'r cyfan yn ffrwyth gwaith disgyblion ieuengaf yr ysgol ar draws ystod o bynciau.

 Fe wnaeth criw bychan o ddisgyblion ysgrifennu dau englyn am y dyffryn a’r diwydiant chwarelyddol ac fe fydd llechen yn cynnwys yr englynion yn cael ei dadorchuddio yn ystod yr ŵyl diolch i nawdd cwmni Inigo Jones o’r Groeslon.

 Mae Pennaeth Ysgol Dyffryn Nantlle Alwen Watkin yn bendant bod y disgyblion wedi elwa llawer o drefnu’r ŵyl a dysgu am eu treftadaeth.

 “Yr ydym fel ysgol yn hynod falch ein bod yn rhan o’r prosiect yma. Mae’n allweddol bod pobl ifanc yn ymwybodol o hanes lleol a’u treftadaeth.

 “Mae pob adran yn yr ysgol wedi cynllunio cyfres o wersi ar y thema llechi ac mae’r disgyblion wedi cael cyfle i weithio gyda beirdd Karen Owen ac Ifor ap Glyn; yr actor Llion Williams a staff yr Adran Gerdd, Prifysgol Bangor. Edrychwn ymlaen at groesawu'r cyhoedd i’r arddangosfa a gynhelir yn Neuadd yr ysgol ar 20 Gorffennaf.”

 Bydd yr ŵyl yn cael ei hagor gan y Cynghorydd Craig ab Iago o Lanllyfni, sydd hefyd yn Aelod Cabinet Tai, Hamdden a Diwylliant ar Gyngor Gwynedd.

 Mae enwebiad Safle Treftadaeth y Byd Llechi Cymru yn gyfle i hyrwyddo, dathlu a gwarchod treftadaeth ddiwydiannol unigryw dyffrynnoedd llechi Cymru.  Mae’n enwebiad pwysig i gydnabod a dathlu dylanwad Llechi Cymru ar gymunedau, tirwedd a diwylliant Gwynedd, a’i gyfraniad pwysig i’r byd.

 Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, yr Aelod Cabinet dros ddatblygu’r economi ar Gyngor Gwynedd: “Mae’r cais lleol i ddenu Statws Safle Treftadaeth y Byd UNESCO i ardal y chwareli yn bwysig iawn. Os bydd yn llwyddiannus bydd yn dod a sylw rhyngwladol haeddiannol i’r ardal ac yn sgil hyn ymwelwyr a buddsoddiad.

 “Byddwn yn annog pobl leol i fanteisio ar y cyfle yma i ddysgu mwy am yr ardal a’i hanes drwy fynychu’r Ŵyl Lechi.”

Cynhelir yr Ŵyl Lechi yn Neuadd Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes am 3:30 - 7:30, ddydd Iau, 20 Gorffennaf 2017.