Dweud eich dweud ar newidiadau i ofal cyn-ysgol

Dyddiad: 05/07/2017

Mae trigolion Gwynedd yn cael eu gwahodd i ddweud eu dweud ar gynigion i newid y ffordd mae gofal plant yn gynnar yn y bore yn cael ei ddarparu yn ysgolion cynradd y sir.

 Ar hyn o bryd, mae 75 o ysgolion cynradd Gwynedd yn cynnig gofal plant cyn-ysgol rhwng 8am ac 8.50am. Fel rhan o’r drefn, mae cynllun brecwast am ddim Llywodraeth Cymru yn cael ei ddarparu.

 Oherwydd y pwysau ariannol enfawr sy’n wynebu Cyngor Gwynedd o ganlyniad i doriadau ariannol gan y llywodraeth, roedd lleihau’r arian oedd yn cael ei wario ar drefniadau gofal plant cyn-ysgol yn un o’r opsiynau a gyflwynwyd fel rhan o ymgynghoriad cyhoeddus Her Gwynedd. Gan na chafodd y cynnig hwn ei flaenoriaethu gan drigolion lleol o blith rhestr gwasanaethau y dylid eu diogelu, mae’r Cyngor wedi bod yn edrych ar ffyrdd y gallai sicrhau’r arbediad o £100,000 mae angen ei ganfod tra’n parhau i gynnig brecwast ysgol am ddim.

 Y ddau opiswn sydd dan ystyriaeth ydi: 

 -       darparu brecwast am ddim rhwng 8.25yb a 8.50yb, ond gwneud i ffwrdd gyda’r gofal plant cyn-ysgol am ddim sy’n cael ei ddarparu rhwng 8yb a 8.25yb;

-       darparu brecwast am ddim rhwng 8.25yb a 8.50yb a chyflwyno ffi am ddarparu gofal plant ar gyfer rheini sydd yn awyddus ei dderbyn rhang 8yb a 8.25yb. Pe byddai’r cynnig yma yn cael ei ddewis, ni fyddai unrhyw ffi yn cael ei godi ar gyfer y brecwast ysgol am ddim rhwng 8.25yb a 8.50yb. 

 Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Addysg:

 “Fel mae pob trigolyn yn gwybod, mae’r arian mae’r Cyngor yn ei dderbyn i ddarparu gwasanaethau lleol wedi ei dorri’n llym iawn gan y llywodraeth dros sawl blwyddyn. Yn anffodus, rhagwelir y bydd y toriadau poenus yma yn parhau ac yn dwyshau rhwng rwan a 2020 tra bydd y pwysau ar wasanaethau lleol yn parhau i gynyddu.

 “Yn dilyn ymgynhoriad cyhoeddus cynhwysfawr, rhoddodd y Cyngor sêl bendith ar gyfres o doriadau ac arbedion gwasanaeth yn ôl yn Mawrth 2016 a oedd wedi ei seilio’n gadarn ar farn trigolion lleol.  Roedd y rhestr terfynol gafodd ei gymeradwyo gan y Cyngor llawn yn cynnwys ffordd y gallai’r Cyngor barhau i ddarparu brecwast ysgol am ddim, ond ar gost gostyngol i’r Cyngor.

 “Rydym wedi edrych ar ffyrdd mae cynghorau eraill wedi cyflwyno newidiadau i’r Gwasanaeth tra’n parhau i ddarparu brecwast am ddim fel maent ar hyn o bryd, ac rydym wedi canfod dwy ffordd bosib ymlaen ar gyfer Gwynedd.

 “Rydym bellach yn gwahodd trigolion a rhieni disgyblion ysgolion cynradd yn arbennig, i ddweud eu dweud ynghylch y dewis sydd orau ganddynt trwy gwblhau holiadur byr – naill ai ar wefan y Cyngor neu holiadur papur sydd ar gael mewn llyfrgelloedd lleol a Siopau Gwynedd. Bydd llythyrau hefyd yn cael eu dosbarthu i rieni trwy’r ysgolion yn ystod yr wythnosau nesaf i’w hannog i gymryd rhan yr arolwg.”

 Bydd gan drigolion lleol hyd 1 Medi 2017 i gwblhau’r arolwg, a bydd yr ymatebion yn cael eu hystyried cyn caiff adroddiad yn cynnwys argymhellion ar y ffordd ymlaen ei gyflwyno i Gabinet y Cyngor ym mis Hydref 2017. I gael mynediad i’r arolwg, ewch i:  www.gwynedd.llyw.cymru/clwb-brecwast