Dathlu llwyddiant Ras Ieuenctid Yr Wyddfa

Dyddiad: 21/07/2017
RasWyddfa

Er gwaethaf y tywydd drwg, daeth dros 230 o blant mewn pum categori oedran gwanhaol, i gymryd rhan yn Ras Ieuenctid Yr Wyddfa yn Llanberis y penwythnos diwethaf. Hon oedd y flwyddyn gyntaf i Dîm Chwaraeon am Oes Cyngor Gwynedd drefnu'r ras fel rhan o ddigwyddiad blynyddol Ras Rhyngwladol yr Wyddfa dan nawdd Jewson.

Union pum munud ar ôl i’r brif ras gychwyn cafodd y plant y wefr o ddechrau’r ras o’r llinell Cychwyn/Gorffen a derbyn cefnogaeth y cannoedd o bobl oedd wedi ymgynnull yng Nghae’r Ddol yn Llanberis.

Roedd y pum categori, dan ddeg, 12, 14, 16 a 18, yn rhedeg rhwng 0.8 milltir i’r rhai dan ddeg i fyny at bedair milltir i rai dan 18. Yn dilyn y ras cafwyd seremoni gwobrwyo i’r tri cyntaf ym mhob categori oedran.

Meddai’r Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd ar gyfer Gwynedd Iach: “Roedd hi’n fraint cael gweld cymaint o blant a phobl ifanc hapus yn cymryd rhan yn y ras hanesyddol yma. Mae mynd allan a herio dy hun yn ffordd wych o wella dy iechyd a lles, fel y mae’r bobl ifanc yma wedi dangos.”

 Hoffai Tîm Chwaraeon am Oes Cyngor Gwynedd ddiolch i drefnydd Ras Yr Wyddfa Mr Stephen Edwards am y cynnig i drefnu'r ras, i Matt Ward am ei holl gefnogaeth a sylwebu a hefyd i Gwmni Dr Ziggs am noddi ras y plant a olygodd bod pob plentyn yn derbyn rhywbeth i gofio eu bod wedi cymryd rhan yn y ras.

Ras yr Wyddfa oedd yr olaf yng nghyfres Trawsgwlad Dal i Fynd eleni, ac yn pedair ras yng Nghoed y Brenin, Faenol, Plas Menai a Llanberis, fe wnaeth dros 1,250 o blant gymryd rhan. Mae'r gyfres yn mynd o nerth i nerth ac mae’r tîm yn barod yn cynllunio at flwyddyn nesaf!

Am fwy o wybodaeth, ewch i dudalen Facebook Byw’n Iach Gwynedd.