Datganiad i'r wasg ar ran Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd Gwynedd ac Ynys Môn

Dyddiad: 04/07/2017

Mae Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn wedi derbyn cymeradwyaeth swyddogol o’u Cynllun Datblygu Lleol ar y cyd hyd at 2026 gan Arolygwyr Cynllunio annibynnol.

 Yn ddarostyngedig i gyfres o newidiadau, mae Adroddiad rhwymol yr Arolygwyr yn cefnogi y strategaeth datblygu arfaethedig ar gyfer Ynys Môn ac ardal yr Awdurdod Cynllunio Lleol Gwynedd (sydd ddim yn cynnwys y rhannau hynny o Wynedd sydd o fewn Parc Cenedlaethol Eryri) ar gyfer y cyfnod 15 mlynedd 2011-2026.

Mae'r adroddiad yn dod ar ôl Archwiliad Cyhoeddus o strategaeth, polisïau a chynigion y Cynllun. Roedd yr Archwiliad yn cynnwys nifer o Sesiynau Gwrandawiad a gynhaliwyd mewn lleoliadau amrywiol rhwng Medi – Tachwedd 2016 ac yn ystod Ebrill 2017, lle clywodd yr Arolygydd gan unigolion, perchnogion tir, cynrychiolwyr o sefydliadau lleol, grwpiau a busnesau am bryderon ynglyn â pholisïau a chynigion yn y Cynllun a sut y gallai effeithio arnynt.

Ar y Gwrandawiadau cafwyd cyfnod o ymgynghori cyhoeddus ar newidiadau posibl i gynnwys y Cynllun a newidiadau i’w sylfaen dystiolaeth a oedd yn deillio o'r materion a drafodwyd yn Sesiynau Gwrandawiad yr Archwiliad a drwy ohebiaeth rhwng y Cyngor a'r Arolygwyr yn dilyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru yn ystod mis Mawrth 2016.

Mae'n ofyniad gan Lywodraeth Cymru ar gyfer awdurdodau cynllunio lleol i gynhyrchu Cynllun Datblygu Lleol sy'n amlinellu sut y caiff tir ei ddefnyddio ar gyfer cartrefi newydd a swyddi dros gyfnod o 15 mlynedd. Fe wnaeth y gwaith ar Gynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Mon ddechrau yn 2011.  Casglwyd tystiolaeth gynhwysfawr i gefnogi a llywio'r strategaeth, polisïau a'r cynigion fel y maent wedi esblygu.  Mae'r rhain wedi bod drwy broses sy'n cynnwys cyfnodau ymgynghori ffurfiol ac anffurfiol cyn eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru. 

Mae'r Cynllun yn darparu fframwaith polisi cyfredol ar gyfer rheoli datblygiadau a mynd i'r afael â materion cynllunio allweddol a chyfleoedd yn ardal y Cynllun dros gyfnod o hyd at 2026.  Caiff y rhan fwyaf o fathau o ddatblygiad, gan gynnwys tai newydd (sy’n cynnwys tai marchnad agored a lleol a thai fforddiadwy) a chyflogaeth, tuag at prif drefi ardal y Cynllun.  Mae hefyd yn cydnabod pwysigrwydd cymunedau llai o faint a busnesau sydd wedi'u lleoli y tu allan i aneddleoedd a’u cyfraniad lleol mewn ardal wledig yn bennaf. Mae hyn yn gwarchod rhag ceisiadau cynllunio sydd ddim yn cyd-fynd ag amcanion y Cynghorau.

Os caiff ei fabwysiadu gan y Cynghorau unigol, bydd y Cynllun Datblygu Lleol ar y cyd yn disodli'r holl bolisïau a chynigion sydd yn y cynlluniau datblygu presennol, h.y. Cynllun Lleol Ynys Môn, Cynllun Fframwaith Gwynedd, Cynllun Datblygu Unedol Ynys Mon a stopiwyd a Chynllun Datblygu Unedol Gwynedd.