Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn

Dyddiad: 28/07/2017

Mewn cyfarfod o Gyngor llawn Gwynedd heddiw (28 Gorffennaf), mae cynghorwyr wedi mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer y cyfnod 2011 hyd 2026.

Mae’r cynllun yn gosod fframwaith ar gyfer y maes cynllunio am y blynyddoedd nesaf ac yn cynnwys cyfres o bolisïau lleol arloesol a fydd yn llywio penderfyniadau am ddatblygiadau newydd ac yn diogelu ansawdd bywyd yng nghymunedau’r sir.

Meddai’r Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Arweinydd Cyngor Gwynedd: “Mae’r cynllun yr ydan ni fel Cyngor wedi ei gymeradwyo yn seiliedig ar dystiolaeth gynhwysfawr am y materion hynny sydd fwyaf pwysig i bobl leol, sef tai gan gynnwys tai fforddiadwy, gwaith ac iaith.

“Mae’r fframwaith yn gosod cyfres o bolisïau blaengar a fydd yn sicrhau fod datblygiadau tai yn cyfarch anghenion lleol, yn amddiffyn ein cymunedau ac yn eu galluogi i ffynnu.

“Yn allweddol, mewn rhai cymunedau arfordirol lle mae pris y rhan fwyaf o dai y tu hwnt i bobl leol, mae’n cynnwys polisi tai marchnad leol arloesol – y cyntaf o’i fath yng Nghymru - a fydd yn sicrhau fod unrhyw dai newydd yn seiliedig ar ofynion lleol.

“Mae’r penderfyniad yma yn benllanw ar broses cymhleth a manwl sydd wedi bod ar waith am dros chwe blynedd. Rrwy’n argyhoeddedig ein bod wedi gallu sicrhau fframwaith sy’n gwneud defnydd llawn o bob dull posib o fewn y gyfundrefn cynllunio er mwyn amddiffyn cymunedau Gwynedd.

“Yr her i ni rwan fel Cyngor ydi defnyddio’r fframwaith gynllunio newydd yma i sicrhau datblygiadau lleol sy’n gynaliadwy yn ieithyddol, yn gymdeithasol ac yn amgylcheddol tra’n darparu’r cartrefi o safon uchel sydd eu hangen ar gyfer pobl Gwynedd.

“Ar yr un pryd, byddwn yn gweithio’n ddiflino i ddefnyddio’r gyfundrefn gynllunio i sbarduno’r twf economaidd sy’n angenrheidiol i greu’r swyddi o ansawdd uchel fydd yn galluogi pobl leol i aros yn eu cymunedau a chyfrannu at Wynedd ffyniannus.”

Bydd cyfarfod llawn o Gyngor Sir Ynys Môn yn ystyried y cynllun mewn cyfarfod ar ddydd Llun, 31 Gorffennaf 2017.