Cadwraeth ynni yn arbed £3.6 miliwn i Gyngor Gwynedd dros saith mlynedd

Dyddiad: 12/07/2017
Carbon-Ysgol-Ardudwy-1

Mae Cyngor Gwynedd wedi bod yn gweithredu prosiectau arbed ynni ers 2010 er mwyn rheoli a lleihau ei ‘ôl-troed carbon’ bob blwyddyn.

 Mae lleihau ôl-troed carbon y Cyngor yn golygu ei fod bellach yn defnyddio llai o ynni yn ei adeiladau, yn defnyddio llai o danwydd mewn cerbydau, yn lleihau defnydd trydan ar gyfer goleuadau stryd, ac yn lleihau gwastraff a gynhyrchir gan adeiladau’r Cyngor. Wrth gwrs, mae lleihau'r rhain yn golygu lleihau biliau.

 “Mae hyn yn llwyddiant hynod o ganlyniad i’n Cynllun Rheoli Carbon trwyadl, sydd yn cael ei weithredu ers 2010,” dywedodd Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet yr Amgylchedd.

 “Rydym wedi cyflwyno nifer o brosiectau megis goleuadau effeithlon ar gyfer ein hadeiladau a’n goleuadau stryd; prosiectau ynysu; ynni adnewyddol; gorchudd pyllau nofio; a nifer o dechnolegau arbed ynni ar gyfer offer TG; yn ogystal â phrosiectau arbed ynni drwy newid ymddygiad staff a disgyblion fel bod adeiladau a thechnoleg yn cael eu defnyddio yn fwy effeithlon.

 “Mae ein hallyriadau carbon bellach dros 30% yn llai na’r oeddent cyn i ni gyflwyno'r Cynllun Rheoli Carbon”, ychwanegodd.

 Gan fod nifer o brosiectau arbed ynni wedi eu gwireddu, mae’n mynd yn anoddach i ddarganfod ffyrdd o arbed ynni. Un o brif brosiectau Uned Cadwraeth Ynni'r Cyngor dros y blynyddoedd nesaf fydd monitro defnydd ynni ei safleoedd yn drylwyr fel bod unrhyw ddefnydd anghyffredin yn cael ei adnabod yn syth. Gall hyn amlygu problemau megis offer diffygiol neu ddefnydd tu allan i oriau agor, ac efallai na fyddai’n dod i’r amlwg am fisoedd heb fonitro.

 Mae’r Cyngor bellach yn arbed bron i £830,000 y flwyddyn oddi ar ei filiau ynni, ac mae’r arbedion cronnus dros gyfnod o saith mlynedd yn £3.6 miliwn.