Adolygu Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yng Ngwynedd

Dyddiad: 17/07/2017
Llwybr-Path

Mae Cyngor Gwynedd yn cydweithio’n agos gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i adolygu Cynllun Gwella Hawliau Tramwy y sir. Fel rhan o’r gwaith yma, mae ymgynghoriad yn cael ei gynnal sy’n rhoi cyfle i aelodau’r cyhoedd roi eu barn ac amlinellu eu blaenoriaethau ar gyfer y maes.

Yng Ngwynedd, mae gan y cyhoedd fynediad i ychydig dros 3,700km o Hawliau Tramwy. Mae’r rhain yn cynnwys 3,340km o lwybrau troed ac oddeutu 380km o lwybrau ceffyl a chilffyrdd cyfyngedig. Mae’r Cyngor yn awyddus i wneud yn siwr fod yr ased yma yn ddiogel ac yn addas at ddibenion trigolion lleol ac ymwelwyr i’r ardal.

Fel rhan o’r adolygiad, mae’r Cyngor yn awyddus i gael barn trigolion Gwynedd fel y gallant fynd ati i adnabod, blaenoriaethu a chynllunio ar gyfer rheoli’r rhwydwaith i’r dyfodol.

Meddai’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd: “Mae ein rhwydwaith hawliau tramwy yn darparu cyfleoedd aruthrol i drigolion ac ymwelwyr i fedru mwynhau un o dirweddau mwyaf eiconig a phrydferth Cymru. Ar yr un pryd, mae’n rhoi cyfle i ni gael ymarfer corff a gwella ein iechyd a’n lles a chael hwyl yn yr awyr iach. Does unman tebyg, ac rydym yn wirioneddol falch o’r hyn sydd gennym i’w gynnig ar garreg ein drws.

“Dyna pam ein bod yn cynnal ymgynghoriad eang – er mwyn rhoi cyfle i bobl Gwynedd gyflwyno eu barn ar sut y dylid rheoli ein rhwydwaith hawliau tramwy i’r dyfodol. Rydan ni’n awyddus gwybod beth rydym yn ei wneud yn dda, sut y gallwn fynd ati i wella, a sut allwn sicrhau bod ein llwybrau yma er budd cenedlaethau’r dyfodol.

“Mae’r Cyngor yn wynebu toriadau sylweddol yn yr arian yr ydym yn ei dderbyn gan y llywodraeth i ddarparu gwasanaethau, felly mae’n hynod o bwysig ein bod yn derbyn barn gymaint a phosib o drigolion Gwynedd. Hoffem glywed gan drigolion lleol am unrhyw syniadau am ffyrdd newydd o reoli llwybrau cyhoeddus yng Ngwynedd mewn cyfnod pan mae’r arian sydd ar gael i ni yn lleihau.

“Bydd yr holl sylwadau y byddwn ni’n eu derbyn yn cael eu hystyried yn ofalus ac yn help i ni benderfynu sut y byddwn yn mynd ati i gynnal hawliau tramwy Gwynedd i’r dyfodol er mwyn gwneud y defnydd gorau o’r gyllideb sydd ar gael.”

Mewn blwyddyn, mae Cyngor Gwynedd yn derbyn llawer o ymholiadau gan y cyhoedd ynglŷn a llwybrau, megis gor dyfiant, camfeydd wedi torri neu goed wedi disgyn. Mae’r gwaith cynnal a chadw yma yn cael ei wneud gyda cydweithrediad Cynghorau Cymuned, tirfeddianwyr a gwirfoddolwyr.

Mae aelodau’r cyhoedd, tirfeddianwyr a chynghorau tref a chymuned yn cael eu hannog i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad - mae holiadur ar gael ar wefan Cyngor Gwynedd: www.gwynedd.llyw.cymru/holiadurhawliautramwy neu mae copiau papur ar gael o Siopau Gwynedd (Caernarfon, Dolgellau a Phwllheli), llyfrgelloedd a’r canolfannau hamdden. Mae’r ymgynghoriad ar agor tan 1 Medi 2017.