Sicrhewch eich bod yn barod i bleidleisio ar 6 Mai

Dyddiad: 29/04/2021

Gydag etholiadau’r Senedd a Chomisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn cael eu cynnal ar 6 Mai, mae pobl Gwynedd yn cael eu hannog i fod yn barod i bleidleisio.

Mae staff etholiadau wedi gweithio’n galed i sicrhau y bydd gorsafoedd pleidleisio yn lleoedd diogel i bleidleisio ar 6 Mai. Mae pobl sy’n pleidleisio yn y gorsafoedd yn cael eu hannog i gadw eu hunain ac eraill yn ddiogel.

Paratowch i bleidleisio drwy:

  • Wisgo gorchudd wyneb
  • Cadw pellter diogel
  • Dod â beiro neu bensel gyda chi i fwrw pleidlais
  • Defnyddio diheintydd dwylo wrth gyrraedd a gadael yr orsaf bleidleisio.

 Dod o hyd i'ch gorsaf bleidleisio

Ni ddylai pleidleiswyr fynychu'r orsaf bleidleisio os oes ganddynt symptomau Covid-19, neu os gofynnwyd iddynt hunan-ynysu. Mae gan unrhyw un sy’n datblygu symptomau, neu y gofynnir iddynt hunan-ynysu ychydig cyn y diwrnod pleidleisio, tan 5pm ar y diwrnod pleidleisio i wneud cais am bleidlais frys drwy ddirprwy. Mae hyn yn caniatáu iddynt enwebu rhywun y maent yn ymddiried ynddynt i bleidleisio ar eu rhan.

Dywedodd Dilwyn Williams, Swyddog Canlyniadau ar gyfer Gwynedd: “Bydd eich cerdyn pleidleisio yn nodi lleoliad eich gorsaf bleidleisio. Sicrhewch eich bod yn gwirio’r wybodaeth ar y cerdyn pleidleisio, efallai y bydd eich gorsaf bleidleisio wedi newid ers yr etholiadau diwethaf.  Nid oes angen y cerdyn pleidleisio i bleidleisio, ond rydym yn eich annog i ddod ag ef gyda chi er mwyn gwneud y broses yn gynt ac yn fwy effeithlon. 

“Bydd Gorsafoedd Pleidleisio ar agor o 7am tan 10pm ddydd Iau, 6 Mai. Mae’n rhaid i bleidleiswyr sydd wedi dewis pleidlais bost ddychwelyd eu pecyn post erbyn 10pm, gallant ei gyflwyno yn yr orsaf bleidleisio os nad oes ganddynt amser i'w ddychwelyd drwy'r post."

Meddai Rhydian Thomas, Pennaeth y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru: “Os ydych chi'n pleidleisio'n bersonol, sicrhewch eich bod yn dod â gorchudd wyneb a phin ysgrifennu neu bensel gyda chi.

“Yn yr orsaf bleidleisio, cadwch eich hunain ac eraill yn ddiogel drwy ddilyn y mesurau diogelwch, gan gynnwys defnyddio hylif diheintio ar eich dwylo a chadw pellter diogel oddi wrth eraill.

“Os ydych chi’n hunan-ynysu neu’n mynd yn sâl o ganlyniad i Covid-19, nid oes angen i chi golli eich pleidlais.  Bydd modd i chi wneud cais am bleidlais frys drwy ddirprwy er mwyn i rywun yr ydych yn ymddiried ynddynt bleidleisio ar eich rhan.”

I gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais am bleidlais frys drwy ddirprwy, dylai pleidleiswyr gysylltu â’r tîm cofrestru etholiadol etholiad@gwynedd.llyw.cymru

Am fwy o wybodaeth am etholiadau yn eu hardal, gall y pleidleiswyr fynd i https://www.electoralcommission.org.uk/cy/rwyf-yneg-pleidleisiwr/pleidleisiwr - bydd y dudalen hon yn parhau i gael ei diweddaru cyn y bleidlais.