Lletygarwch awyr agored yn paratoi i groesawu cwsmeriaid yn ôl

Dyddiad: 23/04/2021

Bydd lletygarwch awyr agored yn dychwelyd o ddydd Llun (Ebrill 26) yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru fod y busnesau yn y sector yn cael ailagor. 

Ond mae’n bwysig cofio rhai pethau cyn dychwelyd i ymweld â chaffis tu allan neu gerddi cwrw er mwyn eich cadw chi a’ch anwyliaid yn ddiogel.

  • Sicrhewch eich bod yn archebu lle ymlaen llaw. Efallai y bydd ciwio mewn rhai mannau, felly disgwylir i chi gadw pellter cymdeithasol oddi wrth unrhyw un nad ydynt yn eich aelwyd;
  • Gwisgwch fwgwd pan nad ydych yn eistedd wrth eich bwrdd a pheidiwch a crwydro i eistedd lawr a chymdeithasu gyda pobl ar fyrddau eraill;
  • Rhaid i pob eiddo gymryd manylion cyswllt rhag ofn y bydd timoedd Profi, Olrhain a Diogelu angen cysylltu â chi. Sicrhewch fod gennych eich manylion yn barod;
  • Dim ond chwech o bobl all eistedd gyda'i gilydd a dylech wneud eich gorau glas i gadw pellter cymdeithasol wrth eistedd wrth eich bwrdd. Ni allwch sefyll mewn ardal eistedd i yfed eich diod;
  • Parchwch yr holl staff. Maent wedi eich colli chi ac eisiau i chi fwynhau eich hunain ond ni fydd ymddygiad annerbyniol tuag at staff yn cael ei oddef;
  • Os byddwch chi’n defnyddio cludiant cyhoeddus neu os bydd angen tacsi arnoch, bydd angen i chi wisgo masg. Sicrhewch fod gennych un neu ddau wrth law rhag ofn i chi newid eich cynlluniau ar y funud olaf. Mae gan yrwyr, gan gynnwys gyrwyr tacsi, hawl i beidio â’ch cludo os na fyddwch chi’n gwisgo masg;
  • Rhaid i berchnogion/landlordiaid lynu at y rheolau hefyd, felly os ydych yn bryderus am unrhyw eiddo, gadewch i’r Cyngor wybod ar www.gwynedd.llyw.cymru/AdroddCovid

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd: “Mae ailagor lletygarwch awyr agored yn gam mawr tuag at ddod allan o’r cyfyngiadau lefel 4, ond rhaid i ni barhau i fod yn ofalus.

“Nid yw Covid-19 wedi diflannu ac mae’n rhaid i ni gymryd pob cam posib i gadw ein cymunedau yn ddiogel. Gwnewch eich rhan fel y gallwn barhau i gadw’r lefelau yn isel er mwyn gallu dychwelyd yn ôl i’r arfer. Mwynhewch, ond cadwch yn ddiogel.”

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Neil Thomas o Heddlu Gogledd Cymru: "Mae agor lletygarwch yn newyddion gwych ond heb os bydd yn dod â nifer o heriau i fusnesau lleol i sicrhau bod pawb mor ddiogel a gallent fod. Byddwn yno i gefnogi'r busnes hynny drwy fod yn fwy weledol er mwyn helpu i wneud yr wythnosau sydd i ddod mor bleserus â phosib i bawb. Bydd fod yn synhwyrol ynghylch pellhau cymdeithasol yn allweddol i ni fwynhau'r rhyddid newydd yma.”