Gwasanaethau teg a hygyrch i bawb: annog trigolion Gwynedd i ddweud eich dweud

Dyddiad: 21/04/2021

Mae Cyngor Gwynedd yn atgoffa’r cyhoedd o’r cyfle i gymryd rhan mewn ymgynghoriad i weld pa mor hygyrch a theg yw gwasanaethau lleol yma yng Ngwynedd.

 

Fel rhan o’r ymgynghoriad mae’r Cyngor yn gofyn i bobl lenwi holiadur i rannu eu profiadau o ddefnyddio gwasanaethau a cheisio am swyddi efo’r Cyngor.

 

Bydd canlyniadau’r ymarferiad wedyn yn sail ar gyfer addasu a datblygu gwasanaethau i’r dyfodol er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn ateb gofynion y bobl sy’n eu defnyddio. Mae’r ymgynghoriad ar agor tan 30 Ebrill.

 

Dywedodd y Cynghorydd Nia Jeffreys, Aelod Cabinet Cefnogaeth Gorfforaethol Cyngor Gwynedd:

 

“Mae’r Cyngor yn cynnig nifer fawr o wasanaethau i bobl Gwynedd – o wasanaethau sy’n gyfarwydd i bawb fel casglu gwastraff ac ailgylchu, i wasanaethau sydd yn berthnasol i grwpiau penodol o bobl fel y gwasanaeth digartrefedd.

 

“Beth bynnag ydi’r gwasanaeth rydym eisiau osgoi sefyllfa lle nad ydi rhai pobl yn gwneud defnydd ohonynt oherwydd ryw rhwystr neu gilydd.

 

“Mae nifer fawr o bethau yn gallu achosi rhwystr. Er enghraifft, y ffaith fod gwasanaeth wedi ei leoli mewn lle sy’n anodd cael ato gan nad ydyw’n agos i safle bws.

 

“Gall rhwystrau hefyd fod yn llai amlwg, megis llythyrau sy’n anodd i’w deall neu sefyllfa ble mae rhywun yn teimlo’n anghyfforddus i ofyn am help.

 

“Oherwydd yr amseroedd heriol rydan ni’n byw trwyddyn nhw, gyda mwy o bobl yn gofyn am wasanaethau gan Gyngor Gwynedd, mae’n bwysicach nag erioed ein bod yn gwneud yn siŵr eu bod yn hygyrch a nad ydym yn cau unrhyw un allan.”

 

Fel cyflogwr mwyaf y sir, gydag oddeutu 7,000 o staff, mae’r Cyngor eisiau gwneud yn siŵr fod ei weithlu yn adlewyrchu’r boblogaeth leol ac nad oes unrhyw beth yn atal pobl o bob cefndir rhag dewis ceisio am swyddi.

 

Mae’r holiadur ar gael ar wefan y Cyngor tan 30 Ebrill: www.gwynedd.llyw.cymru/gwasanaethauteg

 

Mae fersiynau papur, print mawr, Braille, ieithoedd eraill o’r holiadur ar gael drwy gysylltu â cydraddoldeb@gwynedd.llyw.cymru neu 01766 771000 i drafod eich anghenion.