Dweud eich Dweud - Helpwch i wella llwybrau cerdded a beicio yn eich ardal leol yng Ngwynedd

Dyddiad: 20/04/2021
Llun

Mae Cyngor Gwynedd yn atgoffa trigolion eu bod eisiau clywed barn a syniadau’r cyhoedd ar gyfer sut gellir gwella darpariaeth cerdded a beicio yn eich ardal chi wrth iddynt lunio cynlluniau i wella trefi a phentrefi yng Ngwynedd, a’u gwneud yn lleoedd mwy braf i fyw, gweithio ac i ymweld.

Mae prosiect Teithio Llesol Gwynedd yn canolbwyntio ar 12 o drefi yng Ngwynedd - Bangor, Y Felinheli, Bethesda, Caernarfon, Pwllheli, Porthmadog, Tremadog, Blaenau Ffestiniog, Bala, Dolgellau, Abermaw a Thywyn. Dewiswyd y lleoliadau hyn am eu bod yn agos at fwynderau y mae pobl yn teithio pellter byr i’w cyrraedd yn rheolaidd megis ysgolion, mannau siopa lleol a chyfnewidfeydd cludiant.

I gymryd rhan ac i ddweud eich dweud, ewch i gwynedd.commonplace.is a piniwch eich sylwad i’r map digidol o Wynedd erbyn 30 Ebrill. Mae ardaloedd y 12 dref wedi’u nodi gyda chysgod ar y map. Gallwch hefyd ddweud wrthym ni am bethau y tu allan i’r ardaloedd hyn ond ein prif ffocws yw gwella’r ardaloedd lle mae’r angen mwyaf am newid a’r potensial gorau i fwy o bobl ddewis teithio llesol.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros yr Amgylchedd: “Y nod yw gwneud teithio llesol y ffordd normal o fynd o le i le ar gyfer siwrneiau lleol. Mae hyn yn lleihau traffig dianghenraid ac yn helpu teuluoedd i symud o le i le’n ddiogel, yn gwella ansawdd yr aer ac yn gwneud lleoedd yn fwy dymunol i fyw a gweithio ynddynt.

“Wrth adael eich sylwadau ar y map ar-lein, meddyliwch am y siwrneiau lleol rydych yn eu gwneud a dywedwch wrthym ni ble mae’r rhannau problemus. Er enghraifft, ar y daith i’r ysgol, oes yna gyffordd sy’n anodd iawn i’w chroesi fel cerddwr, ac rydych felly yn ei hosgoi? Ydych chi’n gwybod ble mae angen cwrb isel ar eich ffordd i’r gwaith, neu oes yna ddarn o lwybr beicio ar goll a fuasai’n golygu gallu defnyddio mwy ar eich beic?

“Drwy ddarparu manylion fel hyn i ni, ac os ydi pobl eraill yn cytuno drwy roi bawd i fyny, byddwn yn gallu adeiladu darlun o leoliadau sydd angen blaenoriaeth ar gyfer gwelliannau. Felly ewch i gwynedd.commonplace.is i ddweud eich dweud.”

Mae’r prosiect hwn yn rhan o fenter genedlaethol yng Nghymru. Bob tair blynedd, mae awdurdodau lleol Cymru yn cynnwys pobl leol wrth ddiweddaru eu cynlluniau rhwydwaith teithio llesol o dan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru).

Mae’r ymgynghoriad yn cau 30 Ebrill.