Cyngor Gwynedd yn penodi Prif Weithredwr newydd

Dyddiad: 23/04/2021
DafyddGibbard

Mewn cyfarfod llawn o Gyngor Gwynedd heddiw (23/4/21), penodwyd Dafydd Gibbard yn Brif Weithredwr y Cyngor. Bydd yn cymryd drosodd gan Dilwyn Williams, fydd yn ymddeol ym mis Mai.

Wedi ei fagu ym Mhwllheli gan fynychu ysgolion Cymerau a Glan y Môr, astudiodd Dafydd Gibbard Gynllunio a Rheoli’r Amgylchedd yng Ngholeg Normal, Bangor ac yna cymhwyso yn Syrfëwr Siartredig. Mae wedi gweithio ym myd llywodraeth leol ers 1995 gan ddechrau ei yrfa gyda Chyngor Môn cyn symud i Gyngor Gwynedd yn 2003.

Dechreuodd ei gyfnod gyda Chyngor Gwynedd fel Rheolwr Stadau ac yna Uwch-Reolwr Eiddo gan arwain ar gynlluniau megis adeiladu ysgolion newydd a chynllun lleihau carbon yr awdurdod. Yn dilyn hyn, fe’i benodwyd yn Bennaeth Adran Tai ac Eiddo y Cyngor lle bu’n arwain ar y gwaith diweddar i ddatblygu cynllun newydd i ymateb i’r argyfwng tai yn y sir.

Wrth gael ei benodi, dywedodd: “Fel rhywun sydd wedi byw yma ar hyd fy oes, mae’n fraint aruthrol cael fy newis yn Brif Weithredwr newydd Cyngor Gwynedd.

“Heb os, mae’r Cyngor ar seiliau cadarn iawn ac mae llawer o hynny yn dyst i ymdrechion Dilwyn Williams fel Prif Weithredwr. Fy mwriad ydi ceisio adeiladu ar y gwaith yma, gan sicrhau fod y diwylliant o roi pobl Gwynedd yn ganolog i holl waith y Cyngor, yn parhau ac yn dwysau.

“Mi wn i fod gan y Cyngor weithlu hynod o ymroddedig ac mae hynny wedi ei amlygu fwy nag erioed yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae ymdrechion rhyfeddol staff y Cyngor wedi sicrhau fod ein gwasanaethau allweddol yn parhau i fod ar gael i drigolion y sir pan maent wedi bod eu hangen fwyaf.

“Erbyn hyn, mae arwyddion cadarnhaol fod y pandemig Covid-19 yn sefydlogi a’n bod gobeithio gallu symud i gyfnod o adfer lle gallwn edrych ymlaen at rywfaint mwy o normalrwydd.

“Bydd y blynyddoedd nesaf yn cyflwyno sawl her i ni fel Cyngor. Ond rydw i’n gwybod fod y gwaith arloesol sydd wedi ei gyflawni i gynnal gwasanaethau drwy’r amseroedd anodd, yn golygu fod Gwynedd mewn lle da i gamu ymlaen yn hyderus i’r cyfnod nesaf yn ein hanes.”

Wrth groesawu penderfyniad y Cyngor llawn, dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn:

“Rydw i’n hynod falch fod Dafydd Gibbard wedi ei benodi yn Brif Weithredwr newydd Cyngor Gwynedd.

“Mae Dafydd eisoes wedi gwneud cryn argraff yn ei amser gyda Chyngor Gwynedd. Bu’n arwain ystod o brosiectau corfforaethol allweddol yn cynnwys prosiectau gwerth miliynau lawer i adeiladu ysgolion newydd ar draws y sir. Yn fwy diweddar mae wedi chwarae rôl bwysig wrth sefydlu Cynllun Tai fydd yn ein galluogi i daclo’r argyfwng tai a darparu mwy o gartrefi i bobl Gwynedd.

“Fel cynghorwyr, rydym wedi ein argyhoeddi fod gan Dafydd y sgiliau a’r weledigaeth i gymryd yr awenau fel Prif Weithredwr ac adeiladu ar waith Dilwyn Williams a fydd yn ymddeol wedi saith mlynedd yn y rôl ac oes o wasanaeth i lywodraeth leol yma yng Ngwynedd.

“Hoffem ddiolch i Dilwyn am ei ymdrechion ddiflino i sicrhau’r gorau dros bobl Gwynedd a gwn y bydd Dafydd yn parhau gyda’r gwaith yma pan fydd yn dechrau yn y swydd.”

Mae Dafydd Gibbard yn briod gyda dau o blant ac yn byw ym mhentref Llanrug. Mae’n gefnogwr pêl-droed brwd ac wedi bod yn hyfforddi timau ieuenctid i fechgyn a genethod Llanrug am flynyddoedd lawer.

Bydd yn cychwyn ar ei rôl fel Prif Weithredwr Cyngor Gwynedd ar 10 Mai.

LLUN: Mae Dafydd Gibbard wedi ei benodi yn Brif Weithredwr newydd Cyngor Gwynedd