Cyngor Gwynedd yn helpu datrys problemau 4x4 ar Lwybr Arfordir Cymru yn Ne Meirionnydd

Dyddiad: 30/04/2021

Mae tîm Llwybr Arfordir Cymru Cyngor Gwynedd wedi cydweithio gyda thirfeddianwyr yn ardal de Meirionnydd i daclo problemau gyda nifer leiafrifol o ddefnyddwyr cerbydau gyriant pedair olwyn (4x4.)

 

Mae’r rhan o’r llwybr sydd o dan sylw yn gilffordd gyfyngedig sydd yn rhedeg o ben Cwm Maethlon trwy Glygyrog Wen gan arwain at bentref Cwrt ger Pennal.

 

Roedd y tirfeddianwyr wedi mynegi eu pryderon ynghylch hyn ers peth amser, gyda’r sefyllfa i weld yn gwaethygu. Roedd cyflwr y ffordd yn wael ofnadwy, gyda sawl twll bron yn chwe throedfedd mewn dyfnder. Yn ogystal â hyn roedd rhai defnyddwyr yn mynd oddi ar y llinell ffordd ac yn mynd i drafferthion yn y tir corsiog gerllaw.

 

Meddai Dafydd Jones, un o’r tirfeddianwyr: “Dw’n i’m sawl gwaith dwi wedi dod yma gyda cherbyd yn styc yn y gors, dwi wedi colli cyfri o’r nifer o weithiau dwi wedi gorfod dod yma i dynnu pobol allan.

 

“Wrth iddynt geisio osgoi rhannau mwdlyd byddant yn creu llanast ac yn malurio’r gors a thir pori cyfagos.

 

“Rydym yn hynod ddiolchgar i dîm Llwybr Arfordir Cymru Cyngor Gwynedd am sortio'r mater yma allan ac am drefnu'r gwaith mor ddi-lol. Mae wedi bod yn bleser i gydweithio gyda’r Cyngor ar ddatrysiad i'r broblem enbyd hon.”

 

Eglurodd Rhys Roberts, Swyddog Prosiect Llwybr Arfordir Cymru (sydd yn gyfrifol am Y Llwybr Arfordir o Lanfairfechan lawr i Bont ar Ddyfi fel rhan o Ranbarth Gwynedd o’r Llwybr): “Buom yn ffodus i fanteisio ar arian o’r cynllun gwella hawliau tramwy gan Lywodraeth Cymru, ac aethwn ati i ail wynebu rhan helaeth o’r gilffordd gyfyngedig bwysig yma - sydd yn llawer gwell i gerdded arno nawr.

 

“Mae mwyafrif o ddefnyddwyr 4x4 yn gyfrifol iawn, ond mae canran fechan yn creu trafferth i drigolion a thirfeddianwyr yr ardal. Rydym yn falch o fod wedi cael datrysiad i'r sefyllfa yma.”