Canolfannau Hamdden Gwynedd yn ail-agor

Dyddiad: 30/04/2021

Datganiad i’r Wasg ar ran Byw’n Iach cyf. - Mai 2021

 

Yn dilyn cyhoeddiadau am lacio rheoliadau Covid-19 yng Nghymru, mae nifer o Ganolfannau Byw’n Iach yn ail-agor i gwsmeriaid o 4 Mai.

 

Mae canolfannau Plas Ffrancon, Bangor, Arfon, Plas Silyn, Dwyfor, Glaslyn, Glan Wnion, Pafiliwn, Penllyn a Bro Dysynni yn ail-agor eu drysau i gwsmeriaid ymarfer yn ddiogel o 4 Mai. Mae modd i gwsmeriaid ymweld â’r gampfa, cymryd rhan mewn dosbarthiadau ffitrwydd a sesiynau chwaraeon  neu nofio lôn a nofio teulu yn y pwll.

 

Meddai Amanda Davies, Rheolwr Gyfarwyddwr Byw’n Iach: “Mae hi wedi bod yn gyfnod hir ers i’r cyfleusterau fod ar gael oherwydd y rheoliadau i reoli Covid-19 ond rydym yn falch iawn o fod yn gallu ail-agor Canolfannau Byw’n Iach ac i groesawu pobl yn ôl.

 

“Rydym yn ymwybodol y bydd sawl un yn teimlo ychydig yn bryderus am ddychwelyd. Ond mae ymchwil yn ystod yr Hydref a’r Gaeaf wedi profi fod canolfannau yn llefydd diogel gyda’r trefniadau Covid Diogel ychwanegol sydd yn cael eu gweithredu.

 

“Mae’r systemau yn cynnwys trefn pellhau gymdeithasol clir iawn, trefniadau glanhau ychwanegol a chyson, lleihad sylweddol yn y nifer o bobl all fod yn yr adeilad ar unwaith, hyfforddiant Covid i bob aelod o staff a gwaith cynnal a chadw proffesiynau ac addasiadau i’n systemau awyru sydd yn golygu fod llif o awyr iach i mewn i bob rhan o’r adeilad i safonau’r diwydiant.

 

“Mae hi hefyd yn bwysig cofio fod ymchwil sylweddol wedi cadarnhau fod cyswllt clir iawn rhwng bod yn actif ac yn ffit a gallu unigolyn i wrthsefyll Covid-19 a sawl afiechyd arall. Trwy gadw’n heini mi all pob un ohonom ni warchod ein hiechyd a lleihau’r galw ar y Gwasanaeth Iechyd.”

 

Wrth ail-agor, bydd Byw’n Iach yn cynnig y sesiynau poblogaidd Nofio Teulu lle mae pob teulu yn cael defnydd eu hunain o ran o’r pwll ar gyfer sesiwn awr. Mi fydd sesiynau Nofio Am Ddim ar gyfer pobl 60+ hefyd yn ailgychwyn.

 

Mi fydd gweithgareddau grŵp, a fydd yn cynnwys rhaglenni poblogaidd o ddosbarthiadau ffitrwydd yn ogystal â gwersi nofio a gymnasteg  i blant yn ail-gychwyn hefyd. Mi fydd hefyd modd i glybiau dychwelyd dan do a tu allan - trwy gadw at uchafswm o 15 o bobl mewn grŵp tu mewn a 30 tu allan am y tro.

 

Os ydych am gael lle i’ch plentyn yn y gwersi nofio neu gymnasteg, plîs cysylltwch â’r ganolfan leol i ofyn a oes lle ar gael neu os ydy’n bosib ymuno a’r rhestr aros.

 

Yn anffodus ni fydd pyllau nofio Dwyfor na Bro Ffestiniog yn ail-agor ar hyn o bryd gan fod gwaith cynnal a chadw angenrheidiol yn parhau ar y ddau safle. Bydd Byw’n iach yn diweddaru cwsmeriaid unwaith fydd y dyddiad trosglwyddo wedi cadarnhau gan y contractwyr.

 

Mi fydd Tîm NERS (Rhaglen Cyfeirio i Ymarfer)  hefyd yn raddol ehangu eu gwaith a chefnogi cleientiaid newydd dros yr wythnosau nesaf. Os ydych chi’n teimlo y gall y tîm eich cefnogi chi, siaradwch efo’ch meddyg teulu neu nyrs cymunedol i weld os ydy’n opsiwn addas i chi.

 

Er mwyn cefnogi rhai sydd efallai’n teimlo eu bod angen ychydig  gefnogaeth ychwanegol mae Byw’n Iach am gynnal sesiynau newydd sbon wythnosol “Actif am Oes” ar bob safle o’r wythnos sydd yn cychwyn 7 Mehefin 2021.

 

Bydd sesiynau blasu o amrywiaeth eang o weithgareddau fel rhan o’r rhaglen, megis Yoga, ‘Circuits’ Ysgafn tu allan, teithiau cerdded er lles, sesiynau garddio a phethau newydd fel pêl-droed cerdded yn cael eu cynnal hefyd. Does dim rhaid bod yn aelod i fynychu’r sesiynau anffurfiol yma - croeso i bawb alw heibio, a bydd union ddyddiau ac amseroedd ar gyfer pob ganolfan, ar gael ar wefan Byw’n Iach yn nes at yr amser.

 

Am fwy o wybodaeth am yr holl weithgareddau fydd ar gael yn y canolfannau, ewch i wefan www.bywniach.cymru neu ddilynwch dudalennau Byw’n Iach ar Facebook, Twitter ac Instagram. Os nad ydych chi’n medru cael hyd i’r wybodaeth sydd angen, e-bostiwch cyswllt@bywniach.cymru neu ffonio eich canolfan leol (rhifau ar gael ar y wefan).