Annog y cyhoedd i barhau i fod ar eu gwyliadwriaeth dros Benwythnos Gŵyl y Banc

Dyddiad: 30/04/2021

Wrth i Benwythnos Gŵyl y Banc nesáu, mae arweinwyr awdurdodau lleol a staff gofal iechyd yn annog y cyhoedd i fod ar eu gwyliadwriaeth er mwyn atal cynnydd yn nifer yr achosion o COVID yn ein cymunedau.

 

Yn dilyn llacio’r cyfyngiadau ymhellach ar draws Cymru yr wythnos hon, anogir y cyhoedd i barhau i ddilyn y canllawiau sydd ar waith wrth fwynhau bod yn yr awyr agored dros y penwythnos ac i ddefnyddio gwasanaethau iechyd yn ddoeth.

 

Mae Ysbyty Gwynedd yn dal i weithio'n galed i reoli'r clwstwr presennol o achosion a gofynnir i'r cyhoedd ymweld â'r Adran Achosion Brys dim ond os bydd gwir angen gwneud hynny, ac i fynd i'w Huned Mân Anafiadau agosaf os nad oes angen triniaeth frys arnynt.

 

Dywedodd Mandy Jones, Cyfarwyddwr Nyrsio yn Ysbyty Gwynedd: "Rydym yn parhau i ofalu am nifer fach o gleifion â COVID-19 yn Ysbyty Gwynedd sy'n rhan o glwstwr o achosion parhaus yn yr ysbyty.

 

"Rydym yn hyderus bod y sefyllfa'n gwella a hoffem ddiolch i'n staff am eu gwaith caled dros yr ychydig fisoedd diwethaf 'ma a hefyd i'n cymuned am eu cefnogaeth barhaus.

 

"Gan fod cyfyngiadau wedi cael eu llacio ymhellach ar draws Cymru erbyn hyn, mae'n bwysicach nag erioed ein bod ni i gyd yn dilyn yr arweiniad sydd ar waith er mwyn atal cynnydd o ran lefelau trosglwyddo COVID-19 yn ein cymunedau."

 

Meddai Dilwyn Williams, Prif Weithredwr Cyngor Gwynedd: “Mae pobl Gwynedd yn gwneud ymdrech ryfeddol i gadw at rheolau Covid-19 ac rydym yn diolch iddynt am eu hymdrechion.  

 

“Ond fe wyddom fod yr haint yn gallu lledaenu yn gyflym ac mae rhaid bod yn effro i hynny a sicrhau ein bod yn gwneud popeth posib i gadw ein hunain a’n hanwyliaid yn ddiogel. Nid ydym yn ôl i’r drefn cyn Covid-19 ac mae risg yr haint yn parhau. Rydym yn annog pobl i ofalu am ei gilydd, ein cymunedau, yr amgylchedd rhyfeddol ac i gadw at reolau Covid-19 Cymru.

 

“Wrth gwrs, gyda rheoliadau yn llacio a phobl yn cael dechrau ail-ymweld, rydym yn awyddus fod ymwelwyr hefyd yn cadw yn saff. Gofynnwn i bobl sy’n ymweld i fod yn amyneddgar, i gynllunio eu taith o flaen llaw a pheidio rhoi pwysau di-angen ar wasanaethau cyhoeddus mewn cyfnod sy’n parhau i fod yn heriol.

 

“Ein blaenoriaeth ydi cadw pobl Gwynedd a’r bobl sy’n ymweld â’n sir yn ddiogel. Ond mae gan bob un ohonom ran i’w chwarae yn hynny o beth ac atal lledaeniad yr haint.”

 

Ychwanegodd Dirprwy Brif Weithredwr Cyngor Ynys Môn, Dylan Williams, “Rydym wedi gweld gostyngiad sylweddol yn nifer yr achosion o’r Coronafeirws dros yr wythnosau diwethaf ac mae pobl Ynys Môn yn haeddu llawer iawn o ganmoliaeth am gadw at y rheolau er mwyn amddiffyn teuluoedd, ffrindiau a chymunedau. Mae’r 12 mis diwethaf wedi bod yn anodd i bawb ond gobeithio bod ychydig o olau bellach i’w weld ym mhen draw’r twnnel.

 

“Er ei bod hi’n edrych yn fwy addawol, bydd llacio pellach o’r cyfyngiadau yn creu heriau ei hun - yn enwedig wrth i ni weld cyfyngiadau teithio yn lleihau a mwy o gymysgu yn debygol. Nid yw’r Coronafeirws wedi diflannu - er y gostyngiad positif yn nifer yr achosion, rydym yn anffodus wedi gweld mwy o farwolaethau ymysg trigolion Môn dros yr wythnosau diwethaf.

 

“Mae cyfrifoldeb personol ar bob un ohonom i barhau i ddilyn y canllawiau cenedlaethol ac i chwarae ein rhan er mwyn cadw pethau i wella a sicrhau ein bod yn gallu dychwelyd i ryw fath o normalrwydd cyn gynted â phosibl.”

 

Am fanylion oriau agor eich Uned Mân Anafiadau lleol, Fferyllfa neu  feddyg teulu allan o oriau dros y penwythnos, ewch i: https://bipbc.gig.cymru/cleifion-ac-ymwelwyr/ble-dylwn-i-fynd1/