Annog pobl i fwynhau arfordir Gwynedd yn ddiogel

Dyddiad: 01/04/2021
Aberdyfi

Gyda rhagolygon am rywfaint o dywydd braf dros y Pasg, mae Cyngor Gwynedd yn annog trigolion y sir a phobl sy’n dewis ymweld o rannau eraill o Gymru, i gymryd gofal wrth ymweld ag arfordir y sir.

Wrth i gyfyngiadau Covid19 lacio, mae modd i drigolion Cymru deithio y tu hwnt i’r ardal leol bellach er nad oes modd i bobl deithio i mewn nac allan o Gymru tan o leiaf 12 Ebrill.

Gyda hynny, mae Cyngor Gwynedd eisiau sicrhau bod unrhyw un sy’n bwriadu ymweld a traeth neu rhan o’r arfordir yn gwneud hynny yn ddiogel ac i drin yr arfordir gyda pharch.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Economi Cyngor Gwynedd:

“Gyda niferoedd sylweddol o bobl yn ymweld â’n traethau hardd bob blwyddyn, rydym yn awyddus i atgoffa pobl sy'n cynllunio taith i lan y môr i wirio rhagolygon y tywydd, y llanw ac i drin y môr gyda pharch.

“Mae arfordir Gwynedd yn syfrdanol o hardd, ond mae’n bwysig fod pawb sy’n ymweld yn  ymwybodol o beryglon yr arfordir a thrin yr amgylchedd naturiol gyda pharch.

“Yr adeg yma o’r flwyddyn ac er bod yr haul yn tywynnu, mae’r môr yn hynod o oer – felly cymrwch bwyll os byddwch yn ystyried mynd i’r dŵr a sicrhau eich bod yn dilyn yr holl gyfarwyddiadau diogelwch. Peidiwch ymdrochi os na ydych yn ffyddiog bod y gallu gennych i ddychwelyd i’r lan yn ddiogel. Os ydych ym morio ar y dŵr gyda cwch, yna sicrhewch bod pob offer diogelwch gyda chwi ar fwrdd y cwch.

“Mae arwyddion rhybudd wedi eu gosod mewn amryw o draethau a bydd ein staff traethau hefyd yn goruchwylio y mannau mwyaf poblogaidd i gynghori aelodau'r cyhoedd o’r peryglon.”

Mewn rhai lleoliadau, mae baneri coch yn cyhwfan i gynghori pobl i beidio â mynd i'r dŵr. Mae’r ardaloedd hyn yn cael eu hystyried yn beryglus oherwydd amodau lleol a cheryntau llanw yn benodol.

Ychwanegodd Barry Davies o Wasanaeth Morwrol Cyngor Gwynedd: “Ein neges ydi i bobl fwynhau’r traeth yn ddiogel a thrin arfordir Gwynedd gyda pharch. Gwnewch yn siŵr eich bod yn parcio'n synhwyrol - mae yna nifer o feysydd a mannau parcio dynodedig ar gael.

“Os ydi maes parcio yn llawn, ystyriwch leoliadau eraill y gallwch ymweld â nhw. Bydd y rheini sy'n parcio'n anghyfrifol ac yn rhwystro ffyrdd ger y traeth yn ei gwneud hi'n anodd i gerbydau gwasanaethau brys pe bai angen iddynt gael mynediad i'r ardal.

“Mae tîm wardeiniaid traeth Cyngor Gwynedd yno i gynghori ymwelwyr glan y môr, ond gyda bron i 180 milltir o arfordir, ni all ein wardeiniaid traeth fod ym mhobman ar unwaith. Os ydych chi'n pryderu am rywun sydd mewn perygl yn y môr, ffoniwch 999 a gofynnwch am Wylwyr y Glannau.

“Rydym eisiau i bobl i fwynhau'r traeth a'r môr yn ddiogel, gwaredwch eich sbwriel yn gyfrifol os gwelwch yn dda. Ystyriwch y rhai o'ch cwmpas a pheidiwch â rhoi eich hun ac eraill mewn perygl."