Neges gan Fwrdd Diogelu Gogledd Cymru

Dyddiad: 01/04/2020
Safeguarding Board logo

Mae Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru yn gofyn i bawb edrych ar ôl ei gilydd er mwyn helpu’r rheiny sydd mewn perygl o gamdriniaeth ac esgeulustod.

Mae’r neges hon yn berthnasol byth a beunydd ond rŵan, yn fwy nag erioed, mae angen diogelu pobl o bob oedran.

Yn sgil y coronafeirws mae cymdeithas yn wynebu sefyllfa nad ydym ni erioed wedi’i gweld o’r blaen ac mae hunan-ynysu yn un o’r prif negeseuon a chyngor sy’n cael ei ddarparu gan y Llywodraeth. 

Er y bydd hyn yn helpu i atal lledaeniad y feirws, yn anffodus bydd hefyd yn golygu y bydd plant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl yng ngogledd Cymru mewn hyd yn oed mwy o berygl o gamdriniaeth ac esgeulustod.  Byddwch yn wyliadwrus ac edrychwch ar ôl eich ffrindiau, eich teulu a’ch cymdogion ac os ydych chi’n gweld unrhyw arwydd o unrhyw fath o niwed rhowch wybod i’ch tîm diogelu lleol.”

Os oes gennych chi bryderon am blentyn:

Ynys Môn 01248 750057 neu’r  Gwasanaeth y tu allan i oriau:  01248 353551

Conwy 01492 575111 neu’r  Gwasanaeth y tu allan i oriau: 01492 515777

 Sir Ddinbych 01824 712200 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau: 0345 053 3116

 Sir y Fflint 01352 701000 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau: 0345 0533116

 Gwynedd 01766 772577 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau: 01248 353551

 Wrecsam 01978 292039 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau: 0345 053 3116

 

Os oes gennych chi bryderon am oedolyn:

Ynys Môn 01248 750057 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau: 01248 353551

Conwy 0300 456 1111 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau 01492 515777

 Sir Ddinbych 0300 4561000 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau: 0345 053 3116

 Sir y Fflint 03000 858858  neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau: 0345 0533116

 Gwynedd 01766 772577 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau:01248 353551 

Wrecsam 01978 292066 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau: 0345 053 3116

 

Nid yw cam-drin domestig yn dderbyniol; nid yr unigolion sy'n dioddef trais a chamdriniaeth sydd ar fai ac nid nhw yw'r unig rhai sy'n dioddef. Mae cymorth a chefnogaeth ar gael yma https://llyw.cymru/byw-heb-ofn/cam-drin-domestig-yng-nghymru?_ga=2.120210312.1669599740.1585751096-1837008569.1569240263