Grantiau cyfalaf a refeniw ar gael i grwpiau cymunedol a gwirfoddol Gwynedd

Dyddiad: 28/04/2020

 - Agor y Gist – Cist Gwynedd 2020/21 -

Mae grwpiau gwirfoddol a chymunedol Gwynedd yn cael eu hannog i ystyried gwneud cais am grantiau refeniw a chyfalaf fydd yn cefnogi amrywiol brosiectau fydd yn arwain at wella safon bywyd trigolion a chymunedau’r sir.

Mae Cronfa Cefnogi Cymunedau, Cist Gwynedd, yn cynnig grantiau o hyd at £10,000 i annog cymunedau i wireddu’r amcanion hyn drwy gymryd rôl fwy rhagweithiol yn eu cymunedau.

Yn ogystal, mae Cronfa’r Degwm yn cynnig grantiau hyd at £3,000 i elusennau cofrestredig. Mae canran o’r Gronfa yn cael ei ddosbarthu i eisteddfodau lleol yng Ngwynedd, sef swm o £300, a dylid ymgeisio drwy anfon e-bost i dîm Cist Gwynedd (CistGwynedd@gwynedd.llyw.cymru).

Mae pecynnau ymgeisio ar gyfer y cronfeydd yma ar gael ar wefan Cyngor Gwynedd:

Cronfa Cefnogi Cymunedau - www.gwynedd.llyw.cymru/cronfacefnogicymunedau

Cronfa’r Degwm - www.gwynedd.llyw.cymru/cronfardegwm

Mae Cist Gwynedd hefyd yn gweinyddu cronfa’r Gist Gymunedol (oedd yn arfer cael ei galw yn Sportlot) yng Ngwynedd, ar ran Chwaraeon Cymru. Mae’r gronfa yma yn cynnig grantiau o hyd at £1,500 i grwpiau chwaraeon, cymunedol a ffitrwydd, ar gyfer prosiectau sy’n arwain at fwy o bobl yn cymryd rhan, a chreu cyfleoedd newydd ar gyfer chwaraeon a gweithgareddau corfforol.

Mae’r ffurflen gais a chanllawiau ar gael ar-lein ar wefan Chwaraeon Cymru:

www.chwaraeon.cymru/cynnwys/y-gist-gymunedol/

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas sy’n arwain ar y maes Economi a Chymunedau ar Gyngor Gwynedd: “Mae grantiau Cist Gwynedd yn cefnogi amrywiaeth o brosiectau sy’n arwain at gryfhau cymunedau ledled y sir. Dyma gyfle i’n trigolion wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn eu cymunedau eu hunain.”

Oherwydd effaith Covid-19, mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Cronfa Cefnogi Cymunedau wedi ei symud ymlaen i 30 Medi 2020. Mae’r Gronfa ar agor i dderbyn ceisiadau o dan £1,000 dros e-bost yn unig. Mae ffurflen gais ar gael ar ein gwefan neu cysylltwch gyda ni (manylion isod).

Mae croeso i chi ebostio i amlinellu mewn ychydig frawddegau, sut ydych yn ymateb i’r sefyllfa bresennol a sut mae yn effeithio arnoch fel mudiadau a grwpiau. Mi wnawn drio helpu mewn unrhyw ffordd sydd yn bosib. Arhoswch yn Saff.

Y dyddiadau cau ar gyfer Cronfa Y Gist Cymunedol ydi: 8 Mehefin; 7 Medi; 5 Tachwedd 2020; 13 Ionawr 2021

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch gyda swyddfa Cist Gwynedd ar ebost CistGwynedd@gwynedd.llyw.cymru  neu ffonio 01286 679 153.