Gorwel yn tawelu meddwl dioddefwyr camdriniaeth ddomestig bod cefnogaeth ar gael iddynt yn ystod COVID-19

Dyddiad: 14/04/2020
Live fear free helpline CYMRAEG-01

- Datganiad gan Gorwel - 

Dylai dioddefwyr camdriniaeth ddomestig yng Ngwynedd a Môn dderbyn cysur o’r ffaith bod gwasanaethau cymorth yn parhau ar gael iddynt yn ystod cyfnod Covid-19.

Roedd Gorwel, a redir gan gymdeithas dai Grŵp Cynefin, yn cynorthwyo mwy na 350 o bobl yr wythnos cyn i’r cyfyngiadau gael eu gosod yn ystod y pandemig coronafirws.

Ac mae'r sefydliad yn rhagweld cynnydd mewn ceisiadau am gymorth, gyda phryderon y gallai hunan-ynysu gynyddu tensiynau domestig yn ogystal â chael gwared ar gyfleoedd am seibiant, fel gwaith neu gludo nôl a blaen i'r ysgol.

Mae Gorwel wedi cymryd camau i sicrhau y gall ymdrin â chynnydd mewn ymholiadau, ac mae'n annog pobl i gysylltu ag unrhyw wasanaeth i'w helpu trwy unrhyw anawsterau y gallent eu hwynebu o ganlyniad i'r gorchymyn i aros gartref.

Dywedodd Gwyneth Williams, rheolwr Gorwel: “Rydym yn ymwybodol iawn bod risg y daw cynnydd mewn achosion camdriniaeth ddomestig.

“Ein prif flaenoriaeth yw sicrhau iechyd ein gweithwyr wrth barhau i ddarparu cefnogaeth allweddol i'r rhai sydd ei angen ac rydym wedi cyflwyno mesurau yn unol â chanllawiau'r llywodraeth.

“Mae ein gwasanaethau yn parhau yn weithredol yn ystod COVID-19.

“Mae gennym bedair lloches ar draws Gwynedd ac Ynys Môn sy’n lleoliadau diogel ac ar gael 24 awr y dydd, ac maent yn cael eu hariannu trwy Grant Cymorth Tai Gwynedd ac Ynys Môn.

“Rydym hefyd yn darparu cefnogaeth arbenigol ar gyfer plant a phobl ifanc, a phrosiect cymorth yn ôl y galw sy'n gweithio gydag asiantaethau eraill i weithio gyda phobl mewn sefyllfa risg ganolig.

“Rydym hefyd yn rhedeg gwasanaeth Cynghorwyr Trais yn y Cartref Annibynnol ar gyfer atgyfeiriadau risg uchel ledled Gogledd Cymru mewn partneriaeth â'r Uned Diogelwch Camdriniaeth Ddomestig (DASU) a gaiff ei ariannu gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.”

Mae'r llinell gymorth Camdriniaeth Ddomestig Genedlaethol wedi gweld cynnydd o 25 y cant mewn ceisiadau am gymorth ers i’r cyfyngiadau ddod i rym, gyda phryderon y bydd hyn yn parhau i godi.

Caniateir i ddioddefwyr camdriniaeth ddomestig adael cartref i geisio cymorth mewn llochesau er gwaethaf rheolau i atal coronafirws rhag lledaenu, meddai Priti Patel, ysgrifennydd cartref Llywodraeth San Steffan.

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn atgoffa’r rhai sy’n dioddef o gamdriniaeth yn y cartref bod swyddogion yn dal wrth law i ddelio â drwgweithredwyr er gwaetha’r cyfyngiadau sydd wedi eu gorfodi gan y Llywodraeth.

Mae Gorwel yn darparu cefnogaeth i'r digartref, dioddefwyr camdriniaeth ddomestig, a phobl dros 55 oed sydd angen cymorth i barhau i fyw'n annibynnol, ledled Gwynedd, Ynys Môn a Sir Ddinbych.

Ewch i www.grwpcynefin.org a chlicio ar ‘Eich Cymuned’ i ddarllen mwy am Gorwel neu galwch 0300 111 2122.