Datganiad diweddaru ar ran Tîm Rheoli Digwyddiad (Cake Crew, Y Bala):

Dyddiad: 30/04/2021

“Mae’r ffigyrau diweddaraf (29/4/21) gan y Tîm Rheoli Digwyddiad yn dangos fod 68 achos Covid-19 wedi eu cadarnhau ymhlith staff safle cynhyrchu bwyd Cake Crew. Mae’r cwmni sydd wedi ei leoli yn Y Bala yn cyflogi cyfanswm o 330 o bobl.

 

“Fel rhan o’u ymdrechion i reoli’r sefyllfa mae’r cwmni yn cydweithio yn agos gyda Thîm Rheoli Digwyddiad (IMT), sy'n cynnwys cynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cynghorau Gwynedd, Powys a Chonwy yn ogystal â Chyngor Sir Amwythig. Mae’r tîm hefyd mewn cyswllt gydag awdurdodau Sir Ddinbych a Wrecsam lle mae achosion wedi eu cysylltu gyda’r digwyddiad hefyd yn byw.

 

“Bellach mae uned profi wedi ei leoli ger safle’r ffatri ac mae’r gweithwyr yn cael eu profi yno. Yn ogystal, mae’r gweithwyr yn cynnal profion rheolaidd eu hunain gartref cyn mynychu’r gweithle. Gobeithir y bydd hyn, ynghyd a’r trefniadau gwaith y mae’r cwmni wedi eu mabwysiadu yn dod a’r haint dan reolaeth.

 

“Mae hyn yn amser anodd i’r holl staff a thrigolion lleol, ond rydym yn annog unrhyw un sydd wedi profi’n bositif neu wedi eu nodi fel cysylltiad i hunanynysu er mwyn helpu i atal lledaeniad yr haint.

 

“Mae'r timau Profi, Olrhain a Diogelu lleol yn cysylltu gyda phawb sy'n cael eu heffeithio a byddem yn annog y cyhoedd i ddilyn y cyngor mae’r timau yma yn ei ddarparu er mwyn cadw eu hunain, eu hanwyliaid a’r gymuned leol yn ddiogel. Dylai unrhyw un sy’n datblygu unrhyw symptomau Covid-19 hunanynysu a threfnu prawf ar unwaith.

 

“Rydym hefyd am atgoffa’r cyhoedd bod ganddyn nhw rôl hanfodol i atal Covid-19 rhag lledaenu. Gallant wneud hyn drwy wisgo gorchudd wyneb, cadw pellter cymdeithasol, golchi dwylo'n rheolaidd a chadw ffenestri a drysau ar agor lle bo hynny'n bosib i helpu i awyru ardaloedd dan do.”