COVID-19 - Newid dros dro i drefniadau gweithredol ym Mhont Yr Aber

Dyddiad: 09/04/2020
Bydd y bont ar agor i gerddwyr rhwng 7am a 11pm bob dydd nes bydd rhybudd pellach, ac ni fydd Gweithredwr Pont Cyngor Gwynedd yn bresennol yn llawn amser.

Oherwydd cyfyngiadau symud presennol nid yw teithiau cychod pleser yn cael eu dynodi'n rhai hanfodol. Yn sgil hyn a'r niferoedd o staff hyfforddedig sydd ar gael ar hyn o bryd i agor a chau y bont; mae’r Cyngor o’r farn y gellir mabwysiadu dull diogel ac effeithlon dros dro i gynnal croesfan troed afon Seiont ar gyfer aelodau'r cyhoedd.

Mae Afon Seiont yn parhau i fod yn hafan ddiogel i’r holl gychod sy’n ofynnol i fynd i mewn i’r harbwr, bydd y newidiadau dros dro hyn yn cael eu dosbarthu i bob morwr gan yr Harbwr Feistr trwy gyfrwng ‘Rhybudd i Forwyr’ a’u copïo i H M Gwylwyr y Glannau fel mater o drefn.

Ar hyn o bryd dim ond pedwar llong sydd wedi'u hawdurdodi i adael Afon Seiont, sef:

• Seiont IV (YHCHT)

• Y Foryd (YHCHT)

• Valhalla (MFV)

• Merch Helen (MFV)

Os digwydd bod angen agor y bont i draffig afon, mae gan Gyngor Gwynedd dri aelod hyfforddedig o dîm gweithredu Pont Aber ar gael i ymateb i geisiadau - rhowch rybudd o hanner awr o leiaf, mwy lle bynnag y bo modd i ofyn am bresenoldeb.

William Derek Jones ar 01286 676689 neu 078363606162.

Eryl Bryn Davies ar 077470134773.

Dafydd Roberts ar 01286 831521 neu 07903586937

Yn y senario annhebygol iawn na dderbynnir ymateb gan yr uchod, cysylltwch â Gerallt Hughes ar 07970975519 a fydd yn gallu cysylltu â pheirianwyr cynnal a chadw er mwyn trefnu mynychu ac agor y bont.